ZALETY INWESTOWANIA w OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW

ZALETY INWESTOWANIA w OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW

♦   Obligacje przedsiębiorstw przynoszą wyższe oprocentowanie niż inne rodzaje obligacji, na przykład obligacje skarbowe i agend rządowych. Wysokość oprocentowania kształtuje się w zależności od ich jakości. Ogólnie rzecz biorąc, obligacje przedsiębiorstw o wysok­iej jakości przynoszą oprocentowanie wyższe od 1 do 1,5% od opro­centowania obligacji skarbowych. Rozpiętość naliczana dla obligacji przedsiębiorstw jest znacznie większa.

♦   Obligacje przedsiębiorstw przynoszą wyższą całkowitą stopę zwro­tu niż inne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Inwestorzy mogą zwiększyć osiągane stopy zwrotu przez zakup obligacji o niższej jakości, ale muszą się liczyć ze zwiększonym ryzykiem niedotrzymania warunków dotyczących wypłaty odsetek i wartości nominalnej.

♦   Dochód i kapitał są względnie bezpieczne w przypadku obligacji przedsiębiorstw wysokiej jakości.

♦   Nabywając obligacje inwestorzy mogą liczyć na zyski kapitałowe, gdy rynkowe stopy procentowe spadają (ceny obligacji i stopy pro­centowe zmieniają się w przeciwnych kierunkach). Można jednak narazić się na straty kapitałowe, jeżeli obligacje są sprzedawane przy rosnących rynkowych stopach procentowych. Inwestorom, którzy są skłonni podjąć wyższe ryzyko, rynek obligacji śmieciowych daje szansę uzyskania wyższych zysków kapitałowych i korzystniejszej stopy zwrotu, wówczas gdy obawy o niedotrzy­manie warunków dotyczących obligacji śmieciowych powodują spadek cen wszystkich obligacji śmieciowych.