WYCENA OBLIGACJI

WYCENA OBLIGACJI

Ceny obligacji ulegają wahaniom ze względu na: relację pomiędzy ich nominalnym i rynkowym oprocen­towaniem, wiarygodność kredytową ich emitentów oraz długość czasu pozostałego do terminu wykupu. Po emisji, ze względu na fakt, że stopy procentowe ciągle ulegają zmianie, rzadko się zdarza, aby obligacje były sprzedawane na rynkach wtórnych według wartości nominalnej (1000 dolarów). Wartość jednych obligacji wynosi więcej niż cena nominalna, inne z kolei sprzedawane są poniżej tej ceny.

Istnieje wyrażenie matematyczne pozwalające na ustalenie ceny obligacji, nie należy jednak zapominać, że jest to ujęcie czysto teoretycz­ne. Cena obligacji zależy od przyszłych odsetek nominalnych i spłaty kapitału. Uwzględniając zmiany wartości pieniądza w czasie, według rynkowych stóp procentowych dyskontujemy przyszłe wypłaty funduszy do ich obecnej wartości wyrażonej w dzisiejszych dolarach. Korzystamy z tego samego wzoru co w kalkulatorze finansowym: różnica polega na tym, że obliczamy PV (wartość bieżącą), a wprowadzamy i (stopę zwro­tu do terminu wykupu), która odzwierciedla rynkowe stopy procentowe i premie za ryzyko.

Przykładowo, obligacja podlegająca wykupowi w ciągu 3 lat, z tytułu posiadania której wypłacane jest 100 dolarów odsetek rocznie (przewiduje się rynkowe stopy procentowe na średnim poziomie 6% rocznie), według obliczeń osiągnie cenę 1107,30 dolara. A zatem cena obligacji wiąże się z oprocentowaniem nominalnym, rynkowymi stopami procentowymi, stopą dyskontową oraz czasem pozostałym do terminu wykupu.

Jeżeli porównamy cenę bonu skarbowego z obligacją przed­siębiorstwa, przy czym oba papiery wartościowe będą miały to samo oprocentowanie nominalne i termin wykupu, to okaże się, że mają one różną wartość. Wartość bonu skarbowego będzie wyższa, ponieważ obligacja przedsiębiorstwa obarczona jest większym ryzykiem niewypłacalności i dlatego jej cenę oblicza się według wyższej stopy dyskontowej (lub stopy zwrotu do terminu wykupu). Ze względu na zwiększony poziom ryzyka lokaty w obligację przedsiębiorstw inwesto­rzy wymagać będą wyższej stopy zwrotu. Dlatego też, nawet jeśli termin wykupu i oprocentowanie kształtują się na tym samym poziomie, obligacje przedsiębiorstw klasy AAA sprzedawane są po wyższej cenie niż obligacje przedsiębiorstw klasy BBB. Różnicę w stopach zwrotu in­terpretuje się jako premię, którą wypłaca emitent za dodatkowe ryzyko kredytowe.

Ceny obligacji wahają się w zależności od postrzeganego przez in­westorów ryzyka poszczególnych lokat. Im jest ono wyższe, tym wyższa stopa zwrotu (i niższa cena rynkowa).