WEKSLE SKARBOWE

WEKSLE SKARBOWE

Kupno weksli skarbowych nastręcza nieco więcej problemów niż w przy­padku jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, jednak wielu in­westorów woli lokować środki na własną rękę zamiast robić to za pośrednictwem funduszy.

Czym są weksle skarbowe?

Weksle skarbowe to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Skarbu USA, które posiadają gwarancje rządu amerykańskiego (ryzyko niewypłacalności jest bardzo niskie). W rzeczy­wistości gdyby rząd odmówił spłaty jakiegokolwiek zobowiązania, wiarygodność wszystkich inwestycji w Stanach Zjednoczonych stanęłaby pod znakiem zapytania. Weksle skarbowe uznawane są zatem za najbezpieczniejsze z ogółu lokat krótkoterminowych o stałym dochodzie.

Weksle skarbowe to zbywalne, nieoprocentowane papiery wartoś­ciowe o terminie wykupu wynoszącym odpowiednio 3 miesiące, pół roku lub rok. Minimalny nominał lokaty wynosi 10 000 dolarów; dostępne są również weksle o wartości stanowiącej wielokrotność 5000 dolarów (oczywiście powyżej minimalnego wkładu).

Papiery te emituje się po cenie niższej od wartości nominalnej, przy czym wielkość rabatu zależy od ofert zgłoszonych na specjalnych prze­targach. W terminie wykupu weksle podlegają spłacie według wartości nominalnej, zaś różnica między zdyskontowaną ceną a wartością weksla w chwili realizacji stanowi dochód z zainwestowanego kapitału.

Jak kupować i sprzedawać weksle skarbowe

Nowe emisje weksli skarbowych można kupić w jednym z Banków Rezerwy Federalnej lub za pośrednictwem biur maklerskich oraz in­nych banków, przy czym łatwiejszy jest ten drugi sposób.

Kupowanie weksli skarbowych w bankach i biurach maklerskich

Weksle skarbowe można nabyć i sprzedać poprzez banki i biura mak­lerskie, które za swoje usługi pobierają opłaty w wysokości 20-60 dolarów od weksla. Stawki w mniejszych bankach, nie będących deale­rami rządowych papierów wartościowych, są generalnie wyższe (ze względu na to, że instytucje te muszą odkupić weksle od innych banków, które zajmują się obrotem wierzytelnościami skarbowymi). Podobnie małe biura maklerskie pobierają wyższą prowizję (aby pokryć koszty zakupu u dealera).

Sieć dealerów zajmujących się obrotem papierami wartościowymi stanowi rynek wtórny.

Opłaty i prowizje pobierane przez pośredników przyczyniają się do obniżenia osiąganej stopy zwrotu, ponieważ powodują wzrost ceny wek­sla. Przy niewielkim dodatkowym wysiłku można tego uniknąć kupując weksel bezpośrednio od Banków Rezerwy Federalnej.

Bezpośredni zakup

Aby kupić weksel bezpośrednio od Ministerstwa Skarbu należy ot­worzyć rachunek i przedłożyć ofertę cenową. Odpowiednia lista Banków Rezerwy Federalnej, w których można otrzymać odpowiednie dokumenty: kopię formularza niezbędnego do otwarcia rachunku oraz blankiet subskrypcyjny na 13-tygodniowy weksel. Oprócz tego, w Bankach Rezerwy Federalnej dostępna jest bezpłatna broszura „Buying Treasury Securities at the Federal Reserve Banks”.

 

Pierwszy krok stanowi wypełnienie formularza potrzebnego do otwar­cia rachunku w Departamencie Skarbu. Poza imieniem, nazwiskiem, numerem polisy i kodem identyfikacyjnym pracodawcy musimy podać dane naszego banku lub kasy oszczędnościowo-pożyczkowej. Jest to konieczne, ponieważ w ten sposób Ministerstwo Skarbu może dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek inwesto­ra. W rubryce oznaczonej „routing number” wpisujemy kod identyfika­cyjny naszej instytucji finansowej, który można znaleźć na dole czeku lub na bankowym dowodzie wpłaty (przed numerem konta). Kod ten składa się z dziewięciu cyfr.

Po przedłożeniu formularza Bankowi Rezerwy Federalnej otrzymuje­my potwierdzenie otwarcia rachunku. Aby zakupić weksle skarbowe, wypełniamy z kolei blankiet subskrypcyjny.

Nowe emisje weksli skarbowych sprzedawane są przez Bank Rezerwy Federalnej na cotygodniowych przetargach, a inwestorzy mogą składać dwa rodzaje ofert: konkurencyjne i niekonkurencyjne.

Składając ofertę konkurencyjną musimy podać wyrażony w procen­tach (do dwóch miejsc po przecinku) kurs na bazie dyskonta bankowego. Na przykład, jeżeli chcemy kupić 6-miesięczne weksle o wartości 100 tys. dolarów płacąc 96 tys. dolarów, to przedłożymy Bankowi Rezerwy Federalnej cenę w wysokości 8%. Następnie Bank Rezerwy Federalnej akceptuje te oferty, w których stopa dyskontowa jest najniższa (czyli tam, gdzie cena okazała się najwyższa). Zaaprobowane oferty mieszczą się w przedziale od najniższej do najwyższej stopy zwrotu, przy czym najwyższa stanowi „stopout yield”, czyli krańcową stopę zwrotu możliwą do przyjęcia przez Bank Rezerwy Federalnej. Jak zatem widać, inwestorzy, którzy zaoferowali cenę równą lub bliską „stopout yield”, osiągną większy dochód niż pozostali.

Na wysokość składanych ofert wpływa zarówno rynkowy poziom oprocentowania konkurencyjnych instrumentów krótkoterminowych, jak i oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu z weksli skarbowych. Znając powyższe dane zwiększamy szansę na złożenie zaaprobowanej później oferty. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że oferta nie zostanie za­akceptowana ze względu na zbyt wysoką stopę zwrotu.

Mniej doświadczeni inwestorzy lub osoby chcące mieć gwarancję kupna waloru mogą złożyć ofertę niekonkurencyjną, która umożliwia nabycie weksla po średniej oferowanej na przetargu cenie. Generalnie, akceptuje się wszystkie oferty niekonkurencyjne o wartości do 1 min dolarów, co oznacza, że inwestor jest pewny zakupu.

Blankiet subskrypcyjny przesyłamy pocztą lub dostarczamy osobiście do wybranego Banku Rezerwy Federalnej przed upływem terminu prze­targu. Oferty konkurencyjne muszą zostać dostarczone przed upływem terminu oznaczonego na cyrkularzu ofertowym; w przypadku ofert niekonkurencyjnych przesyłanych pocztą wymagany jest stempel pocz­towy z datą najpóźniej z dnia poprzedzającego przetarg (oczywiście konieczne jest także, aby przesyłka dotarła przed datą emisji).

Blankietowi subskrypcyjnemu powinna towarzyszyć opłata, którą można uiścić gotówką, czekiem, papierami wartościowymi lub w inny sposób. W przypadku oferty niekonkurencyjnej przelana kwota nie może być mniejsza od zaoferowanej sumy; składając ofertę konkuren­cyjną nie należy wysyłać mniej niż wynosi zadeklarowana cena. Jeżeli wysłana kwota okaże się niewystarczająca, blankiet subskrypcyjny zostanie odesłany.

Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, otrzymamy potwierdzenie jej przyjęcia oraz przekaz, którego wartość stanowi różnicę między wpłaconą kwotą a zdyskontowaną ceną weksli. W blankiecie subskryp­cyjnym możemy sobie zastrzec, aby po spłacie waloru bank automaty­cznie reinwestował nasze fundusze w nowe emisje weksli. Jeżeli tego nie uczynimy, w dniu spłaty weksla Bank Rezerwy Federalnej przeleje całą kwotę na nasz rachunek.

Weksle skarbowe zakupione bezpośrednio w Banku Rezerwy Federalnej przechowuje się w systemie zaprojektowanym z myślą o in­westorach trzymających papiery wartościowe do terminu wykupu. Jeżeli zdecydujemy się sprzedać posiadany przez nas walor, to konieczne będzie wypełnienie formularza Transfer Reąuest Form (PD 5179), co pozwoli nam dokonać transferu zawartości naszego rachunku w Fed do systemu komercyjnego i dopiero tam będzie można złożyć zlecenie sprzedaży naszych weksli. W ewidencji systemu komercyjnego znajdują się papiery skarbowe zakupione za pośrednictwem instytucji finansowych i dealerów.

Zaletą kupna weksli skarbowych bezpośrednio od Banku Rezerwy Federalnej i trzymania ich do terminu wykupu jest fakt, że zwalnia to od wszelkiego rodzaju marży i prowizji.

Zalety weksli skarbowych

♦  Pozwalają wybrać optymalny termin wykupu i dają pełną gwarancję wypłaty odsetek i spłaty kapitału.

♦  Cechują się doskonałą płynnością (prawdopodobnie największą spośród wszystkich krótkoterminowych instrumentów rynku pieniężnego).

♦  Dochód z odsetek nie podlega opodatkowaniu na poziomie stanowym i lokalnym.

Wady weksli skarbowych

♦  Wymagają minimalnej lokaty w wysokości 10 tysięcy dolarów.

♦  Wprawdzie stopy zwrotu weksli skarbowych stanowią punkt odniesienia dla innych instrumentów krótkoterminowych, ale są one zazwyczaj niższe aniżeli w przypadku funduszy rynku pieniężnego i cer­tyfikatów depozytowych o podobnym terminie wykupu.

♦  Lokaty w weksle skarbowe obarczone są ryzykiem zmiany stóp pro­centowych. Jeśli rynkowe stopy procentowe rosną, ceny wyemi­towanych weksli skarbowych spadają, co dla inwestorów zmuszonych do odsprzedania posiadanych walorów przed terminem wykupu może oznaczać utratę kapitału. (Jeżeli rynkowe stopy procentowe spadną, ci sami inwestorzy odnotują zysk kapitałowy.)

♦  Weksle skarbowe nie stanowią ochrony przed średnią i wysoką in­flacją.

Uwagi

♦  Kupując weksle skarbowe za pośrednictwem banków lub biur mak­lerskich warto poszukać instytucji pobierającej najmniejszą prowizję.

♦  Jeśli składamy ofertę konkurencyjną, to może się zdarzyć, że nie zostanie ona zaakceptowana ze względu na niespodziewane wahania stóp procentowych na rynku pieniężnym w dniu przetargu.

♦  Wprawdzie złożenie oferty niekonkurencyjnej daje nam pewność kupna waloru, ale zawsze istnieje ryzyko, że z uwagi na gwałtowną obniżkę krótkoterminowych stóp procentowych otrzymamy stopę zwrotu, która będzie dużo niższa od dotychczas obowiązujących.

Podsumowanie

Weksle skarbowe stanowią bardzo bezpieczne inwestycje krótkotermi­nowe o dużej płynności, które z powodzeniem można stosować jako lokaty dla kapitału krótkoterminowego.