WEKSLE HANDLOWE

WEKSLE HANDLOWE

Pomimo faktu, że indywidualny inwestor może mieć trudności z zaku­pem weksli handlowych, walory te stanowią popularny element portfeli funduszy rynku pieniężnego. Przyswojenie informacji na temat weksli handlowych pozwolą na lepszą kalkulację ryzyka związanego z lokatą w fundusze.

Czym jest weksel handlowy

Weksel handlowy to niezabezpieczony, krótkoterminowy skrypt dłużny (IOU) emitowany przez największe korporacje sektora finansowego i in­nych działów gospodarki (przedsiębiorstwa te charakteryzują się najwyższą wiarygodnością kredytową). Krótko mówiąc, firma będąca pożyczkobiorcą zobowiązuje się w krótkim terminie spłacić wierzycielowi ustaloną wcześniej kwotę. Weksle handlowe sprzedawane są po cenie niższej od sumy, którą korporacja zobowiązuje się zwrócić w ter­minie wykupu. Walory te emituje się na czas krótszy niż 270 dni (w celu uniknięcia rejestracji przez Komisję do spraw Papierów Wartościowych i Giełdy, co jest konieczne przy dłuższych lokatach). Nominały weksli handlowych wynoszą od 5 tys. do 5 min dolarów, przy czym większość ma wartość 100 tys. i większą.

Jak kupić weksel handlowy

Istnieją dwa sposoby kupna weksla handlowego, pierwszy to zakup u dealera, drugi zaś polega na zawarciu bezpośredniej transakcji z emi­tentem.

Zakup za pośrednictwem dealera

Dealerzy skupują weksle, a następnie, pobierając przy tym względnie niską marżę (1/8 procent rocznie), odsprzedają je w dużych ilościach inwestorom instytucjonalnym. Dealerzy nie sprzedają jednak weksli handlowych indywidualnym nabywcom (nawet jeśli dysponują oni kapitałem w granicach 150 tys. dolarów), ponieważ zgodnie z zarządzeniem SEC weksle wolno sprzedawać tylko poważnym inwestorom, a według dealerów indywidu­alni nabywcy takimi nie są. Pozostaje wówczas kupno za pośrednictwem biur maklerskich, które oferują weksle o niższych nominałach (od 25 tys. dolarów wzwyż) i mogą pobierać dość dużą marżę przy niewielkich zakupach.

Bezpośredni zakup

Inwestorzy indywidualni mogą kupować weksle handlowe o stosunkowo niskich nominałach (25 tys. dolarów) bezpośrednio od emitentów. Aby poz­nać stopy zwrotu, terminy wykupu i inne warunki lokat, warto skontak­tować się telefonicznie z dobrze znanymi spółkami finansowymi, takimi jak GMAC (General Motors Acceptance Corp.), Chrysler Financial Corp., Sears itd. Kiedy już zdecydujemy się na wybór określonego weksla, wysyłamy czek, a spółka dokonuje rejestracji waloru i dostarcza nam go pocztą. Bezpośredni zakup jest najtańszym sposobem, ponieważ nie ponosimy przy tym właściwie żadnych dodatkowych kosztów (poza wydatkami na rozmowy telefoniczne i opłatami pocztowymi). Aby pożyczkobiorca dokonał spłaty, wystarczy przed terminem wykupu odesłać mu walor (lub bankowi zajmującemu się obsługą zobowiązań spółki).

Istnieje również możliwość reinwestycji kapitału. Po zakupie weksla otrzymujemy zazwyczaj formularz prolongacyjny, który, jeżeli chcemy przedłużyć lokatę, wypełniamy i przed spłatą weksla wysyłamy do emi­tenta. Po upływie terminu wykupu spółka prześle nam papier wartoś­ciowy kolejnej emisji i czek o wartości stanowiącej różnicę między wartością obligacji w momencie realizacji i zdyskontowaną ceną nowego weksla.

Weksel handlowy można kupić także za pośrednictwem banku, który za swoją usługę pobiera niewielką opłatę.

Poprzez udział w funduszach wzajemnych rynku pieniężnego więk­szość drobnych inwestorów jest w pewnym sensie posiadaczami weksli handlowych. Wynika to z faktu, że aktywa te stanowią składnik portfe­li funduszy.

Zalety weksli handlowych

♦   Dają wyższą stopę zwrotu niż weksle skarbowe.

♦  Ryzyko kredytowe związane z wekslami handlowymi jest relatywnie niskie (poza jedynym przypadkiem odmowy spłaty weksla przez firmę Penn Central na początku lat siedemdziesiątych). Ryzyko zależy głównie od wiarygodności emitującej korporacji i w przypadku papierów dobrej jakości kształtuje się ono na dość niskim poziomie.

♦  Ze względu na krótkie terminy wykupu inwestorzy nie muszą zamrażać posiadanych funduszy na dłuższy czas.

Wady weksli handlowych

♦  Ponieważ nie istnieje rynek wtórny przeznaczony dla tego rodzaju walorów, mogą wystąpić trudności związane z odzyskaniem włożonego kapitału przed terminem wykupu.

♦  O ile zysk z weksla skarbowego stanowi podstawę do nałożenia jedynie podatku federalnego, o tyle dochód z weksla handlowego podlega pełnemu opodatkowaniu (na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym).

♦  Aby bezpośrednio zakupić weksel handlowy należy posiadać co naj­mniej 5 lub 10 tys. dolarów.

Uwagi

Ponieważ stopy zwrotu z weksli handlowych tradycyjnie kształtują się na poziomie niewiele wyższym niż z weksli skarbowych, warto zas­tanowić się, czy inwestycja w weksel handlowy jest korzystniejsza od kupna weksla skarbowego (ze względu na niższą płynność i potrójne opodatkowanie weksla handlowego).

Podsumowanie

Weksle handlowe stanowią krótkoterminową lokatę o relatywnie niskim poziomie ryzyka, przeznaczoną dla inwestorów dysponujących większymi sumami pieniędzy. Wprawdzie w porównaniu z wekslami skarbowymi ryzyko niewypłacalności jest tu większe, zaś płynność mniejsza, ale rekompensuje nam to wyższa stopa zwrotu.