WBK: VISA Gold

WBK: VISA Gold

W tym banku otrzymując kartę zostajesz objęty pakietem ubez­pieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (na sumę 200 tys. zł), ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą (100 tys. zł), ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (500 tys. zł) oraz kilkoma innymi ubezpieczeniami (bagażu, opóźnienia odlotu, pomocy prawnej itd.).

Ubezpieczenie to obowiązuje w czasie podróży zagranicz­nej nie dłuższej niż 60 dni, pod warunkiem opłacenia w cało­ści biletu na podróż przy użyciu karty VISA.

Niezależnie otrzymujesz ubezpieczenie Purchase Protaction, które pokrywa szkody z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub znisz­czenia towarów zakupionych przy użyciu karty. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia tych towarów masz zagwarantowaną wypłatę odszkodowania w wysokości równej cenie zakupu to­waru lub kosztów jego naprawy. Ubezpieczeniu podlegają to­wary w cenie co najmniej 180 zł i w okresie do 30 dni od daty zakupu. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi tu 4 tys. zł na jedno zdarzenie i 12 tys. zł w całym okresie ważności karty.