WADY INWESTOWANIA W OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW

WADY INWESTOWANIA W OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW

♦   Ceny obligacji przedsiębiorstw spadają w obliczu rosnącej inflacji lub rosnących stóp procentowych. Zmiany te wywierają jednak podobny wpływ na wszystkie papiery wartościowe przynoszące stały dochód i jest to ujemna strona inwestowania we wszystkie obligacje.

♦   Odsetki od obligacji przedsiębiorstw podlegają opodatkowaniu na wszystkich poziomach (federalnym, stanowym i lokalnym), podczas gdy oprocentowanie obligacji skarbowych i niektórych agend rządo­wych nie jest przedmiotem opodatkowania stanowego czy lokalnego.

♦   Obligacje przedsiębiorstw są narażone na większe ryzyko kredy­towe (niż obligacje skarbowe i agend rządowych), jak też na ryzyko zdarzenia. Ten drugi rodzaj ryzyka nie istnieje w odniesieniu do obligacji skarbowych i agend rządowych. Im niższa jest jakość obligacji przedsiębiorstw, tym wyższe jest ich ryzyko kredytowe.

♦   Inwestorzy, którzy sprzedają obligacje przedsiębiorstw, mogą mieć kłopoty z upłynnieniem swoich walorów z kilku powodów:

  • jeżeli spadną oceny emitenta lub pojawią się złe wieści na temat jego kondycji finansowej. Dotyczy to szczególnie rynku obligacji „śmieciowych”, gdzie nerwowość inwestorów może umieścić ceny obligacji na równi pochyłej;
  • jeżeli chcą sprzedać małą ilość obligacji;
  • gdy rosną rynkowe stopy procentowe, co powoduje dalszy spadek cen obligacji.

♦   Obligacje przedsiębiorstw, których dotyczą reguły wcześniejszego wykupu, mogą być spłacone przedterminowo wbrew chęciom in­westorów (po tym, jak spadły rynkowe stopy procentowe).

♦   Rozpiętości pomiędzy ceną oferowaną przez kupującego a ceną sprzedającego są większe w przypadku obligacji przedsiębiorstw, niż dla obligacji skarbowych czy agend rządowych.

♦   Rozpiętości w przypadku obligacji nienotowanych mogą być sto­sunkowo duże.

♦   Rynek obligacji „śmieciowych” jest dotknięty plagą różnych nadużyć; wystąpiły na nim przypadki ostrych ruchów cen przed podaniem do publicznej wiadomości ważnych informacji dotyczących przed­siębiorstwa, świadczące o wykorzystywaniu poufnych informacji.