UWAGI

UWAGI

Przed zakupem obligacji przedsiębiorstw należy sprawdzić:

♦   pozycję obligacji w klasyfikacjach pod względem zdolności kredy­towej emitenta;

♦   priorytet tej emisji;

♦   reguły wcześniejszego wykupu i refinansowania obligacji. Inwestorzy unikną strat nie nabywając obligacji z premią i o opro­centowaniu wyższym od rynkowej stopy procentowej. Mogą być one bowiem przedterminowo wykupione po niższych cenach premiowych. Innymi słowy, należy sprawdzić, czy cena premiowa nie jest wyższa od ceny, po której dokonuje się wcześniejszego wykupu;

♦   reguły wykupu z tytułu funduszu rat kapitałowych;

♦   czy istnieje klauzula „obrony przed wrogim przejęciem”, która za­pewnia ochronę przed ryzykiem zdarzenia;

♦   czy obligacje należą do małej emisji, wartej mniej niż 75 milionów dolarów — należy unikać inwestowania w takie obligacje;

♦  czy obligacje są notowane, czy są przedmiotem obrotu pozagiełdowego.