Szczęśliwe numerki

Szczęśliwe numerki

Drugi ważny element wystroju Twojej karty to jej numer. Standar­dowo są to cztery liczby, a każdą tworzą cztery cyfry (czyli np. 0000 11 11 2222 3333). Taki układ cyfr może nieco zmy­lić. Tak naprawdę bowiem, to:

—    pierwsze sześć cyfr identyfikuje bank wystawiający kartę,

—   kolejne cztery kryją informację o regionie i oddziale banku,

—    następne pięć informuje o numerze naszego rachunku…

—   …. a ostatnia stanowi dodatkową informację i zabezpie­czenie dla banku (specjaliści mogą ją obliczyć na pod­stawie 1 5 pozostałych cyferek).

Kolejny wyróżnik o podstawowym znaczeniu dla Użyt­kownika to okres ważności karty. W Polsce standardem stał się okres roczny, ale coraz więcej kart jest wydawanych na dwa lub trzy lata.

Jak czytać te cyferki? Na karcie czasami jest podawana da­ta wydania karty, natomiast absolutnie obowiązkowa jest data utraty przez nią ważności (angielskie określenia valid thru lub expires end month/year). Jeśli na karcie wybito okres od 12/00 do 12/01, to znaczy, że karta powinna nam do­brze służyć w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.

Tu jedna ważna uwaga: w trosce o sprawne funkcjonowa­nie systemu karty nigdy nie są wydawane „na styk”. Nową kar­tę, zastępującą poprzednią, powinieneś otrzymać co najmniej na miesiąc przed upłynięciem terminu ważności.