Stwórz plan biznesu, który pozwoli Ci pozostać wiernym swojemu ?świetnemu pomysłowi”

Stwórz plan biznesu, który pozwoli Ci pozostać wiernym swojemu ?świetnemu pomysłowi"

Wielu początkujących przedsiębiorców jest w stanie cał­kiem nieźle zdefiniować niektóre elementy swojego biznesu, ale zaniedbują inne, co zagraża całości ich wysiłku. Nasta­wiony na sukces przedsiębiorca nie może być pochłonięty wielką wizją w takim stopniu, żeby zaniedbać jakość, lub tak zaabsorbowany szczegółami, że nie zwraca uwagi na konku­rencję i popełnia strategiczne lub marketingowe błędy. W czasie planowania początków swojego biznesu zamknij oczy i wyobraź sobie, że na Twoim biurku znajdują się trzy rodzaje optycznych przyrządów i że w trakcie prowadzenia firmy będziesz ich ustawicznie używał. Po pierwsze, po­trzebny Ci jest teleskop – myśl o nim jako o czymś, co za­wsze przypomni Ci, dokąd zmierzasz – niech będzie usta­wiony na Twoją przyszłość. Potrzebny Ci jest też długoter­minowy plan, określający, w jaki sposób dotrzesz tam, gdzie chcesz dotrzeć, startując z tego punktu, w którym znajdu­jesz się teraz.

Musisz podzielić przyszłość na dające się ogarnąć części i zaplanować każdy detal. Następnie jest Ci potrzebny obiektyw szerokokątny, aby ocenić cały krajobraz, w którym Twój biznes będzie się rozwijał – konkurencja, poważniejsze tendencje socjalne i ekonomiczne, sprawy związane z do­stawcami i wytwórcami. Wszystko to, z czym musisz się po­godzić, ale co nie zawsze możesz kontrolować. W końcu po­trzebny jest Ci mikroskop, ponieważ od czasu do czasu mu­sisz wniknąć w szczegóły, do najdrobniejszego detalu, i zmusić się do głębokiego przeanalizowania mechaniki i niuansów swojego biznesu. Wszystkie trzy punkty widzenia – teleskopowy, szerokokątny i mikroskopowy są niezbędne do odniesienia sukcesu.

Z natury jestem bardzo ciekawą osobą. Moi zwolennicy wiedzą, że kocham przygodę. Sprawia mi wielką przyjem­ność obejrzenie pełnej aromatów kuchni w ruchliwej piekar­ni, pytanie każdego piekarza co robi; przechadzka po pięk­nym ogrodzie angielskim, pytanie ogrodnika o poszczególne okazy; praca razem z chińskim kucharzem przy przygotowa­niu różnego rodzaju potraw lub dyskutowanie na temat za­wodowych sekretów stolarskich z dobrym rzemieślnikiem. Jednocześnie, w równym stopniu cieszy mnie chodzenie po rusztowaniach w kasku ochronnym i oglądanie magazynów lub zakładów produkcyjnych. Zwiedzanie ogromnych dru­karni, które produkują moje książki i czasopisma jest bardzo satysfakcjonujące. Uwielbiam także patrzeć, jak pracują moi zaopatrzeniowcy, partnerzy lub potencjalni współpracownicy. Pewnego razu zwiedzałam jaskiniowate centrum dystrybucji Amazon.com z jego szefem Jeffem Bezosem. Umiejętnie po­układane rzędy książek ciągnęły się jeden za drugim jak okiem sięgnąć i nie mogłam się nadziwić szybkości, z jaką przebiegała realizacja zamówienia, pakowanie i wysyłka. Jeff, uzdolniony marketer, dopracował sposób zakupów w sieci tak, że jest to obecnie najbardziej wygodny, niewymagający opuszczania domowych pieleszy, sposób kupowania. Fascy­nuje mnie też na przykład wizyta w fabryce w Singapurze, gdzie są produkowane moje firmowe meble, rozmawianie na miejscu z ludźmi, którzy nasze wzory przeobrażają w piękne stoły, krzesła i kanapy. Nie tylko lubię podekscytowanie po­dróżami, ale także bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie wszystkiego, co dotyczy wyrabiania różnych rzeczy i ich dzia­łania, zwłaszcza jeśli mogę udoskonalić sposób zapewnienia im wysokiego standardu.

Ty także musisz pokochać wszystkie składniki Twojego biznesu, aby zbudować solidną, dobrze działającą firmę. Nie ma dogodniejszego czasu na zrozumienie ważności tych wszystkich detali ?świetnego pomysłu” niż okres, kiedy pra­cujesz nad wizją i planem swojego przedsięwzięcia.

Deklaracja celu powinna być jasnym, zwięzłym opisem tego, co dokładnie zamierzasz zaoferować swoim klientom, podkre­ślając wyjątkowe składniki, które wniesiesz do prowadzonego interesu. To może być, dla przykładu, coś tak prostego, jak: ?SuperHot Sauces produkuje i sprzedaje pikantne, wielosmakowe sosy do barbecue dla przemysłu restauracyjnego. Produ­kowane w naszej kuchni w Santa Fe, przy użyciu najlepszych papryk habanero i innych tradycyjnych przypraw z południowe­go zachodu, SuperHot Sauces są rozprowadzane poprzez wio­dące firmy zaopatrujące rynek restauracyjny i można je nabyć w całych Stanach Zjednoczonych”. Inny przykład to deklaracja celu zakładu usługowego: ?Career Acceleration to personalna firma szkoleniowo-doradcza, która oferuje kadrom kierowni­czym środki do lepszego marketingu umiejętności poprzez wy­gląd, prezentację i reklamę. Za pomocą warsztatów, indywidual­nych sesji treningowych, praktyki w prezentowaniu i podczas wywiadów, Career Acceleration może pomóc udoskonalić styl osobistych prezentacji zarówno osobom prywatnym, jak rów­nież kierownictwu zakładów poleconych przez duże firmy”.

Zauważ, że to są krótkie, informacyjne opisy, które przeka­zują istotę działania Twojego biznesu, określają także Twoje aspiracje, krąg odbiorców i jakość. Zaostrzają apetyt słuchaczy, aby dowiedzieć się więcej. To bardzo ważne, aby opisywać swoją działalność w pewny siebie sposób podczas rozmów z różnymi ludźmi. W świecie kapitału inwestycyjnego te opisy określa się elevator pitches, co znaczy, że jeśli zdarzy Ci się je­chać windą z kimś zainteresowanym inwestycjami, musisz umieć przekazać wszystkie ważne detale w ciągu minuty lub dwóch, kiedy dysponujesz uwagą współpasażerów. W zależno­ści od rodzaju Twojego biznesu może opłacać się opracowanie bogato ilustrowanej broszury, opisującej cele firmy i przedsta­wiającej rodzaj, jakość Twoich wyrobów. Taki rodzaj reklamy jest bardzo skuteczny w czasie spotkań z klientami, jest ważny także dla pracowników, aby wiedzieli, dokąd Twoja firma zmierza i czym się zajmuje. Dokładnie tak zrobiliśmy z naszym opisem wizji dla MSLO.

Zawarta w pięknie wydrukowanej broszurze wizja naszej firmy i naszych zobowiąząń wobec klientów wyglądała nastę­pująco:

Martha Stewart Living OmnipecLia jest wielosegmentową wiodącą firmą, która zajmuje się wzbogaceniem stale zmienia­jącego się stylu życia współczesnych kobiet i ich rodzin. Nasz zespół ekspertów od Jak zrobić… zajmuje się nauką, innowa­cją, wzornictwem i inspirowaniem pomysłów i produktów, któ­re czynią codzienne życie bardziej wartościowym, funkcjonal­nym i estetyczniejszym. Udoskonalamy znane elementy co­dziennego życia, umożliwiając czerpanie z nich satysfakcji wynikającej z zaciekawienia i nabycia nowych umiejętności, jakie pomagamy osiągnąć sobie i naszym klientom. Nasze wy­roby i styl wyróżniają się spośród innych stałym, wysokim po­ziomem jakości. Chociaż tematyka naszych działań jest po­nadczasowa, prowadzimy je bardzo nowoczesnymi metodami – gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek (wszędzie, zawsze i każdym sposobem) potrzebują tego nasi klienci.

Martha Stewart Living Omnipedia: Dzieląc się ?dobrą rze­czą” każdego dnia.