STOPA ZWROTU

STOPA ZWROTU

Inwestorzy lokują środki w obligacjach po to, aby uzyskać dochód z odsetek i/lub przyrost włożonego kapitału (kiedy wartość nominalna obligacji w terminie wykupu lub cena sprzedaży jest wyższa niż cena zakupu). Prosta definicja całkowitej stopy zwrotu zawiera zarówno dochód, jak i zysk/stratę.

Dlaczego obliczenie stopy zwrotu jest tak ważne?

Istnieje kilka powodów. Po pierwsze, stanowi ona miernik wzrostu bądź spadku naszej zamożności; po drugie, stopa zwrotu jest pewnego rodzaju kryterium, które pozwala nam na ocenę naszych inwestycji w stosunku do założonych wcześniej celów.

Całkowitą stopę zwrotu oblicza się w następujący sposób:Stopa zwrotu = (wartość końcowa – wartość początkowa) + dochód/cena zakupu

Do powyższego równania należy doliczyć wszelkie prowizje i marże. Na przykład, jeżeli kupiliśmy obligację na początku roku za 850 dolarów, a następnie sprzedaliśmy ją pod koniec roku za 950 dolarów, przy czym otrzymaliśmy odsetki w wysokości 50 dolarów i zapłaciliśmy 25-dolarową prowizję, to stopa zwrotu wynosi: Stopa zwrotu =(925-850)+50/850=14,71%

Powyższe równanie nie daje jednak zbyt dokładnego wyniku, ponieważ nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie. Dokład­niejszą miarę stanowi stopa zwrotu w terminie do wykupu. Mówiąc o zmianie wartości pieniądza w czasie zakładamy, że dzisiejszy dolar, ze względu na swój potencjał inwestycyjny, będzie wart więcej niż dolar w przyszłości. Po roku wartość dolara ulokowanego na 5% wyniesie 1,05. Analogicznie dolar, którego mamy otrzymać dopiero za rok, jest wart mniej niż dolar w chwili obecnej.

Stopa zwrotu obliczona jak powyżej nie odzwierciedla potencjału in­westycyjnego wypłaconych odsetek. Innymi słowy, jeżeli ponownie zain­westujemy 50-dolarowe dochody z lokaty, to stopa zwrotu wyniesie więcej niż 14,71%.