RYZYKO ZWIĄZANE ZE SKARBOWYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

RYZYKO ZWIĄZANE ZE SKARBOWYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Z inwestowaniem w skarbowe papiery wartościowe nie łączy się ryzyko kredytowe ani ryzyko niewypłacalności, ponieważ są to bezpośrednie zobowiązania rządu federalnego. Dlatego właśnie walory Skarbu Państwa mają niższe oprocentowanie niż obligacje przedsiębiorstw i agend rządowych.

Skarbowe instrumenty finansowe nie są obciążone ani ryzykiem zdarzenia, ani ryzykiem wcześniejszego wykupu (pod warunkiem że unika się obligacji skarbowych, które mogą podlegać przedterminowej spłacie).

Podobnie jak w przypadku wszystkich papierów wartościowych przynoszących stały dochód, z obligacjami wiąże się ryzyko zmiany stopy procentowej. Wahania cen obligacji mają kierunek przeciwny do ruchów rynkowych stóp procentowych, przy czym kształtowanie się cen zależy też od długości okresu do terminu wykupu. A zatem ceny długoterminowych (30-letnich) obligacji skarbowych będą reagowały sil­niej na zmiany rynkowych stóp procentowych. Im bliższy jest termin wykupu, tym mniejsza będzie zmienność cen w odpowiedzi na ruchy stóp procentowych.