RYNKI OBLIGACJI

RYNKI OBLIGACJI

Istnieje wiele rodzajów lokat o stałym dochodzie, które różnią się ter­minem wykupu. Krótkoterminowymi papierami wartościowymi, takimi jak weksle skarbowe, weksle handlowe i akcepty bankowe, handluje się na rynku pieniężnym. Na tym samym rynku pożyczkobiorcy insty­tucjonalni (rząd USA, duże przedsiębiorstwa i korporacje finansowe) pozyskują kapitał emitując obligacje. Nabywcy papierów wartoś­ciowych mogą je następnie odsprzedać przed terminem wykupu na rynku wtórnym, przeznaczonym dla niektórych z tych lokat. Rynek wtórny jest miejscem, w którym handluje się już wyemitowanymi obligacjami, a dealerzy kupują i sprzedają papiery wartościowe z włas­nych zasobów.

Obrót aktywami o późniejszym terminie wykupu odbywa się na rynkach obligacji, które podzielono według rodzajów emisji. Mamy zatem rynek obligacji Ministerstwa Skarbu, rynek obligacji agencji rządowych, rynek obligacji komunalnych, obligacji przedsiębiorstw oraz euroobligacji. Rynki obligacji nie są zlokalizowane w jednym punkcie (jak na przykład nowojorska giełda akcji): składają się one z sieci dealerów działających w różnych centrach finansowych, którzy sprzedają papiery wartościowe nabywcom instytucjonalnym oraz maklerom. Niemniej jednak zarówno na nowojorskiej, jak i amerykańskiej giełdzie akcji notuje się niewielką liczbę obligacji przedsiębiorstw.

Inwestorzy indywidualni nie są w stanie konkurować z wielkimi in­stytucjami, które obracają dużymi pakietami aktywów (o wartości milionów dolarów). Pojedynczy nabywcy zazwyczaj zainteresowani są małymi pakietami obligacji, co sprawia, że muszą ponosić koszty wyższych marż maklerskich. Są oni również w niekorzystnej sytuacji jeśli chodzi o dostęp do konkretnych walorów. Biura maklerskie czasa­mi nie posiadają danych papierów wartościowych i dlatego makler może próbować przekonać klienta do kupna podobnych obligacji z innej emisji.