RYNKI OBLIGACJI ORAZ ODCZYTYWANIE NOTOWAŃ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYNKI OBLIGACJI ORAZ ODCZYTYWANIE NOTOWAŃ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Obligacje emitowane są przez przedsiębiorstwa, rząd, agencje rządowe, samorządy lokalne oraz zagraniczne firmy i rządy.

Giełdy

Duża liczba obligacji przedsiębiorstw notowana jest na nowojorskiej i amerykańskiej giełdzie obligacji. Obrót tymi papierami wartościowymi odbywa się ponadto na rynku pozagiełdowym, pomiędzy wyspecjali­zowanymi dealerami.

Dla weksli, bonów i obligacji Ministerstwa Skarbu istnieje rynek wtórny, który pozwala kupującym nabyć rządowe papiery wartościowe wówczas, gdy nie są one aktualnie emitowane, zaś sprzedający mogą pozbyć się posiadanych walorów przed terminem wykupu. Na rynek wtórny składa się sieć dealerów. Rynek ten stanowi pole działania dla Banku Rezerwy Federalnej, tu bowiem przeprowadza on operacje ot­wartego rynku (czyli kupuje i sprzedaje skarbowe papiery wartościowe).

Na rynku wtórnym odbywa się również obrót obligacjami agencji rządowych takich jak FNMA (Federal National Mortgage Association) lub GNMA (Government National Mortgage Association), obligacjami emi­towanymi przez stany, samorządy lokalne i konsorcja zarządzające auto­stradami. Ponadto handluje się tu również obligacjami zagranicznymi.

Indeksy

Indeksy rynku obligacji różnią się od indeksów rynku akcji pod dwoma względami. Po pierwsze, nie są one tak powszechnie czytane. Po drugie, o ile indeksy rynku akcji obrazują jedynie zmiany cen walorów, o tyle indeksy rynku obligacji odzwierciedlają albo stopę zwrotu, albo wartość. Istnieje kilka indeksów pozwalających na ocenę tendencji wystę­pujących na rynku obligacji.

W skład Dow Jones Bond Average wchodzi 10 obligacji przed­siębiorstw użyteczności publicznej i 10 obligacji firm sektora przemysłowego. Za podstawę obliczeń przyjmuje się ceny zamknięcia dla poszczególnych walorów, zaś obliczona średnia odzwierciedla procent wartości nominalnej, za jaki sprzedawane są powyższe obligacje.

Sherman Lehman Hutton Indices to indeksy nieco bardziej złożone niż Dow Jones Bond Average. Corporate Bond Index zawiera obligacje przedsiębiorstw sektora wytwórczego, publicznego i finansowego (w skład tego indeksu wchodzą jedynie obligacje niezamienne i o stałym oprocentowaniu; ponadto termin wykupu musi być dłuższy niż rok, a minimalna wartość nominalna papierów jednej emisji będących na rynku powinna wynosić 25 min dolarów).

Government Bond Index zawiera wszystkie papiery wartościowe emi­towane publicznie przez rząd i agencje federalne (podobnie jak w poprzednim indeksie chodzi tu o obligacje niezamienne i o stałym opro­centowaniu; termin ich wykupu musi być dłuższy niż rok, a minimalna wartość nominalna papierów jednej emisji będących na rynku powinna wynosić 25 min dolarów).

Treasury Bond Index zawiera papiery wartościowe Ministerstwa Skarbu.

W skład Mortgage Backed Securities Index wchodzą wszystkie obligacje o stałym oprocentowaniu poręczane hipoteką GNMA, FNMA i Federal Home Loan Corporation.

Yankee Bond Index zawiera obligacje dolarowe emitowane lub poręczane przez rządy zagraniczne. (Konieczna jest uprzednia rejes­tracja tych walorów przez Komisję do spraw Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC).)

Government Corporate Bond Index stanowi połączenie Government Bond Index i Corporate Bond Index i jest najbardziej reprezentatyw­nym ze wszystkich indeksów rynku obligacji.

Barron’s Confidence Index to stosunek średniej stopy zwrotu z wyso­kiej klasy 10 obligacji przedsiębiorstw do stopy zwrotu z koszyka 40 obligacji o charakterze spekulacyjnym. Wartość tego indeksu przed­stawia różnicę między oprocentowaniem powyższych rodzajów walorów.

Stosujący indeks Barrona twierdzą, że w okresie prosperity inwes­torzy lokują więcej środków w obligacjach spekulacyjnych (aby uzyskać wyższą stopę zwrotu). W rezultacie ceny tych walorów rosną i zysk ulega obniżeniu, co z kolei powoduje zwiększenie wartości indeksu.

Sytuacja odwrotna występuje, gdy inwestorzy nastrojeni są bardziej pesymistycznie: wówczas lokują oni środki w obligacjach wysokiej jakoś­ci, co powiększa różnicę między stopami zwrotu z obligacji należących do różnych klas. Skutkiem powyższego procesu jest zmniejszenie indek­su Barrona.

Inne wskaźniki, o których warto wspomnieć, to: Salomon Brothers Indices, Bond Buyer Municipal Index oraz Merrill Lynch Corporate Index.

Wprawdzie indeksy rynku obligacji nie są tak powszechnie znane i stosowane jak indeksy rynku akcji, ale od pewnego czasu zaczęły one odgrywać dużą rolę. W latach osiemdziesiątych więcej inwestorów zaczęło interesować się funduszami wzajemnymi rynku pieniężnego oraz obligacjami, dlatego indeksy stanowią dla nich doskonałe mierniki,
za pomocą których możną dokonywać oceny inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie.