RYNEK AKCJI A RYNEK OBLIGACJI

RYNEK AKCJI A RYNEK OBLIGACJI

Z historycznego punktu widzenia, akcje zawsze dawały wyższą stopę zwrotu niż obligacje, niemniej jednak zyski z tej pierwszej lokaty są mniej stabilne. Roger Ibottson (1985) w swoich badaniach dotyczących stóp zwrotu z różnych papierów wartościowych w okresie 1926-1986 odkrył, że największy dochód przynosiły akcje małych firm, średnio 18,2% rocznie. Na drugim miejscu plasowały się akcje dużych i średnich przedsiębiorstw, 11,7%. Na kolejnych miejscach znalazły się: obligacje przedsiębiorstw (4,4%), długoterminowe obligacje rządowe (3,7%) oraz obligacje Ministerstwa Skarbu USA, z których stopa zwrotu była najniższa (3,3%).

Moglibyśmy tutaj zapytać: po co inwestować w obli­gacje, jeżeli lokując środki finansowe w zwyczajne akcje możemy osiągnąć wyższe zyski?

Ceny akcji są mniej stabilne. Inwestycja w ten rodzaj papierów wartościowych wymaga dłuższego horyzontu czasowego, ponieważ dopiero wówczas możemy uśrednić wahania stopy zwrotu. Gregory, zarządzający portfelem specjalista z San Francisco, ocenia, że ryzyko utraty kapitału przy zainwestowaniu w koszyk akcji (podobny do wskaźnika S&P) zmniejsza się wraz z upływem czasu: 30% dla jednego roku, 15% w okresie trzyletnim i 3-4% w ramach 10-letniego horyzontu czasowego (Gottschalk i Donnelly 1989).

Inwestujący w akcje nie mają gwarantowanej wypłaty dywidendy: de­cyzja o jej wypłacie leży w gestii rady nadzorczej przedsiębiorstwa. Jeżeli zarząd zdecyduje, że środki należy wydać na inne cele, bądź też zyski firmy spadną, wielkość dywidendy ulegnie zmniejszeniu lub w ogóle nie zostanie ona wypłacona. Dlatego też inwestorzy obawiający się ryzyka zmniejszenia lub niewypłacenia zysku z lokaty nie powinni kupować akcji.

Obligacje posiadają określony termin wykupu. Jest to dzień, w którym dana obligacja podlega spłacie według swojej wartości nomi­nalnej (zazwyczaj jest to cena emisyjna). Wypłata odsetek i wykup obli­gacji Ministerstwa Skarbu USA gwarantowane są przez emitenta, w związku z czym uważa się je za wolne od ryzyka. W przypadku roszczeń finansowych posiadacz obligacji przedsiębiorstw ma pierwszeństwo w stosunku do właścicieli akcji zwykłych.

Stopy zwrotu z inwestycji w obligacje charakteryzują się mniejszą zmiennością niż w przypadku akcji (według badań Ibottsona (1985) 7,6-procentowe ryzyko dla obligacji przedsiębiorstw wobec 21,2-procentowego ryzyka dla akcji zwykłych). Oprócz tego obligacje pozwalają:

♦ osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż ma to miejsce w przypadku rachunków oszczędnościowych

♦ zmniejszyć obciążenia podatkowe na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym (dokonując lokaty w obligacjach komunalnych i rządowych)

♦ uzyskać wzrost wartości kapitału (bądź inwestując w papiery wartoś­ciowe firm, których sytuacja finansowa poprawia się, bądź dzięki obniżce stóp procentowych).