Rozwijaj kontakty

Rozwijaj kontakty

Kiedy prowadziłam catering, korzystałam z każdej okazji do rozmowy z klientami i zadawałam im pytania na temat ich wrażeń z kontaktu ze mną w porównaniu z innymi firmami. Chciałam usłyszeć nie tylko o tym, co przebiegało w czasie cateringu dobrze, ale także i o tym, co poszło źle. Na podsta­wie otrzymanych komentarzy mogłam doskonalić moje pro­dukty i usługi, nie tylko wypracowując sposoby dalszego od­różniania mojej firmy od konkurencji, ale także uzyskując po­mysły, jak rozbudowywać firmę w przyszłości.

W trakcie rozwoju zarówno samej firmy, jak i jej oferty, znaczenie więzi z klientami potwierdza się ustawicznie. Cią­gle testujemy różne pomysły nie tylko z obecnymi, ale także z potencjalnymi klientami. Co najmniej raz w tygodniu pro­wadzimy w Internecie ankiety na różnorodne tematy. Zdarza się, że wysyłamy e-mail z projektami pięciu różnych okładek jednego z naszych czasopism i prosimy o wybranie tego, któ­ry się najbardziej podoba.

Czasami pytamy o problemy dotyczące prowadzenia go­spodarstwa domowego, które można by rozwiązać, korzysta­jąc z firmowanej przez nas rady. Najcudowniejszą cechą sieci jest to, że najpóźniej w ciągu pół godziny otrzymujemy 1000 odpowiedzi. A ponieważ nasze ankiety są częste, możemy utrzymywać silną, stałą łączność z naszymi klientami.

Oczywiście musimy używać wielu innych sprawdzonych i bardziej sformalizowanych sposobów pozyskiwania opinii i pomysłów od klientów, przykładowo: grupy testujące poma­gają nam dopracować wzory naszych mebli, pilotażowo te­stujemy czasopisma, włączając znak firmowy, koncept, tytuł i projekt okładki. Kiedy mamy pewność, że nasz produkt od­powiada wymaganiom klientów, robimy próbny start i sprze­dajemy produkt w wyselekcjonowanej grupie sklepów, aby sprawdzić, jak będzie przyjęty. Tak zrobiliśmy z magazynem ?Everyday Food”, zanim ruszyliśmy na rynek krajowy.

Znam wielu przedsiębiorców, którzy wyrażają się o swoich klientach z szacunkiem i sympatią. Ale spotkałam także ta­kich, którzy nie rozumieją, ile znaczy więź z klientem. Aby być rzeczywiście dobrym przedsiębiorcą, trzeba nieustannie dążyć do zrozumienia klienta. Trzeba umieć go docenić i li­czyć się z jego opinią.

Zadaj sobie następujące pytanie: Czy to Cię obchodzi? Czy troska o klienta przychodzi Ci sama z siebie? Jeśli robie­nie pieniędzy jest dla Ciebie ważniejsze niż satysfakcja i lojal­ność klienta, to być może nie znalazłeś jeszcze właściwego miejsca w biznesie.