Polisy od A do Z

Polisy od A do Z

Na początku karty miały swoje własne życie, a polisy ubezpie­czeniowe własne. Ale ponieważ ubezpieczyć można niemal wszystko (jest to tylko kwestia ceny), więc szybko doszło do „zmowy” między bankowcami a ubezpieczycielami. I tak zaczę­ła się era polis dodawanych, mniej lub bardziej automatycznie, do kart płatniczych. Czasem wręcz trudno się zorientować, że jako użytkownik karty zostałeś ubezpieczony i w związku z tym, masz prawo do żądania rekompensaty w przypadku nieszczę­śliwych zdarzeń losu.

Z jakimi polisami możesz mieć najczęściej do czynienia? Prawda jest taka, że choć karty płatnicze służą Ci przede wszystkim w kraju, to towarzyszące im polisy najczęściej zaczy­nają „działać” dopiero po przekroczeniu granicy. Zatem – jeśli nie jesteś zbyt aktywnym podróżnikiem — podstawowa polisa towarzysząca karcie płatniczej może być dla Ciebie wręcz bez­użyteczna.

Ale po kolei. Po pierwsze nie każdy „plastik” od razu wiąże się z ochroną ubezpieczeniową. Ten przywilej banki zarezerwowały tylko dla nielicznych kart debetowych (tu zresztą chodzi tylko o zabezpieczenie transakcji wykonanych kradzioną kartą), ale praktycznie dla wszystkich kart obciążeniowych i kredytowych.

Te dwie grupy kart są objęte bardzo szerokimi programami ubezpieczeniowymi. Zatem, starając się o kartę płatniczą, mo­żesz mieć do czynienia — w zależności od rodzaju karty, banku  i współpracującej z nim firmy ubezpieczeniowej – z całą listą dostępnych ubezpieczeń.

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ubezpieczenia na okoliczność śmierci, inwalidztwa całkowi­tego i częściowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku daje większość kart. Zgodnie z nazwą polisa dotyczy wypadków, które zdarzą Ci się w trakcie podróży – najczęściej jednak tyl­ko podróży zagranicznej i to ograniczonej czasowo (najczęściej do 60 dni).

Polisa gwarantująca zwrot kosztów leczenia.

Jeśli musiałeś skorzystać z opieki medycznej, a wydatki na lekarza opłaciłeś kartą, ubezpieczyciel powinien Ci zapewnić udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przewóz do szpitala i przewóz po zakończeniu leczenia oraz w razie konieczności (pobytu w szpitalu trwającego ponad 10 dni) pokryć koszty podróży i zakwaterowania osoby, która do Ciebie przyjedzie.

Polisa na wypadek opóźnienia samolotu lub zgubienia ba­gażu w podróży.

Polisa na wypadek wad ukrytych w kupionych towarach lub kradzieży tych towarów.

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia zakupionych kartą towarów masz zagwarantowaną wypłatę odszkodowania w wysokości równej cenie zakupu towaru lub kosztów jego na­prawy. Zawsze jednak takie odszkodowanie ma poważne ogra­niczenia, dotyczące np. wartości przedmiotu (nie może być ani zbyt tani, ani zbyt drogi) oraz łącznej wartości odszkodowania wypłacanego w okresie ważności polisy.

Polisa odpowiedzialności cywilnej rodziców.

Uzyskujesz ubezpieczenie pokrywające szkody wyrządzone nieumyślnie przez Twoje dzieci.

Polisa na wypadek nielegalnego użycia karty.

Ta polisa daje Ci ochronę w przypadku dokonania przez osobę niepowołaną płatności kartą w ustalonej kwocie (np. powyżej 200 zł) przed zastrzeżeniem karty. Okres może być różny — jeden bank i ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność na godzinę przed zastrzeżeniem, inny na cały dzień. Tu jednak — w odróżnieniu od innych polis kartowych — wchodzi w grę dodatkowa odpłatność za zabezpieczenie w wysokości kilku złotych miesięcznie.