PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Najlepiej inwestować w obligacje przedsiębiorstw wtedy, gdy rynkowe stopy procentowe są na wysokim poziomie, co oznacza, że również obligacje dobrej jakości przynoszą wysokie stopy zwrotu. Walory powin­ny być trzymane, gdy obniżają się rynkowe stopy procentowe, co zapew­nia potencjalne zyski kapitałowe na skutek wzrostu poziomu cen obligacji.

Inwestorzy, którzy niechętnie godzą się na wysokie ryzyko wynikające z posiadania papierów wartościowych, powinni unikać obligacji śmieciowych, gdyż mogą one stać się przyczyną bezsennych nocy. Jeżeli mają awersję do ryzyka, najlepiej zrobią wybierając walory wysokiej jakości.