PODATKI A STOPA ZWROTU

PODATKI A STOPA ZWROTU

Stopę zwrotu uzyskaną przez inwestora zmniejszają także podatki. Dochód z odsetek podlega opodatkowaniu na poziomie federalnym według zwykłych obowiązujących stawek. W chwili pisania tego serwisu także zysk kapitałowy opodatkowany jest według normalnych stawek, ale przywileje z nim związane wciąż istnieją w przepisach dotyczących dochodów wewnętrznych. Oznacza to, że jeśli zwykłe stawki podatków wzrosną, to opodatkowanie zysków kapitałowych może być niższe, tak jak to się zdarzyło przed wprowadzeniem zmian do prawa podatkowego.

Ponieważ podatki (federalne, stanowe i ewentualnie lokalne) nakłada się na dochody z odsetek i zyski kapitałowe, należy zawsze porównywać stopy zwrotu z różnych walorów po opodatkowaniu. Dochód po opo­datkowaniu obliczamy w następujący sposób:

Dochód po opodatkowaniu = (1 – stopa podatku)(stopa zwrotu przed opodatkowaniem)

Na przykład, inwestor, znajdujący się w 31-procentowym przedziale podatku, który lokuje swoje środki w obligację przedsiębiorstwa przynoszącą 10% dochodu, osiąga stopę zwrotu po opodatkowaniu w wysokości 6,9%:

Dochód po opodatkowaniu = (1 – 0,31) (0,10) = 6,9%

Powyższą stopę można porównać ze stopą zwrotu z obligacji komu­nalnej, wolnej od podatku na poziomie federalnym. W wielu przypad­kach podatki wpływają na wybór inwestycji, zaś efektywne rozłożenie obciążeń podatkowych pozwala na obniżenie kwoty oddanej fiskusowi.

Stopy zwrotu bywają pomniejszone o inflację, podatki i marże (pro­wizje); aby upewnić się, czy dana inwestycja przynosi realny dochód, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki.