PŁYNNOŚĆ

PŁYNNOŚĆ

Płynność można zdefiniować jako zdolność do zamiany lokaty w go­tówkę bez znaczącej utraty zainwestowanych środków. Fundusze, które mamy zamiar wydać w najbliższym czasie, należy ulokować w aktywa o dużej płynności (rachunki oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe, weksle skarbowe, fundusze powiernicze). Łatwo jest sprzedać weksel skarbowy (także uzyskana cena będzie wówczas niewiele niższa), nato­miast w przypadku 20-letniej obligacji śmieciowej spieniężenie waloru nie tylko wymaga dłuższego czasu, ale i cena, którą otrzymamy, nie będzie tak korzystna. Dotyczy to szczególnie obligacji, którymi obrót na rynku jest niewielki i, co za tym idzie, duża jest rozpiętość pomiędzy kursami nabywcy i sprzedającego.

Obligacje charakteryzują się różnym poziomem ryzyka, stopą zwrotu, opodatkowaniem, łatwością sprzedaży i płynnością. Aby dokonać odpowiedniego wyboru walorów do naszego portfela, należy znać powyższe czynniki, które kształtują również wycenę obligacji.