PLAN INWESTYCYJNY

PLAN INWESTYCYJNY

Przed powzięciem decyzji dotyczących lokat powinniśmy dokonać oceny własnej sytuacji finansowej, a następnie nakreślić plan inwestycyjny.

Pierwszym krokiem jest ulokowanie dostatecznej liczby środków w in­westycjach o dużej płynności (jak np. fundusze powiernicze rynku pieniężnego, rachunki oszczędnościowe i weksle skarbowe), aby jeśli zajdzie nagła potrzeba, móc pokryć niespodziewane wydatki. Wielkość tej kwoty zależy od indywidualnych okoliczności i można ją ustalić na podstawie posiadanych aktywów. Tradycyjnie przyjmuje się, że w in­westycjach płynnych należy utrzymywać od 3 do 6 wielokrotności miesięcznych wydatków.

W comiesięcznych wydatkach powinny zostać uwzględnione składki ubezpieczeniowe (na wypadek kalectwa, utraty zdrowia i życia).

Szczególnie ważne jest, aby żywiciel rodziny posiadał odpowiednie polisy. Niezbędne jest ubezpieczenie zdrowotne wszystkich domow­ników. W miesięczne wydatki wliczamy również koszty ubezpieczenia samochodu i mieszkania.

A zatem plan inwestycyjny obejmuje tylko te środki, które pozostały po odliczeniu wydatków na życie i aktywów potrzebnych w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych.

Następnie wyznaczamy cele średnio- i długoterminowe. Ich wypisanie jest dobrym punktem wyjścia, bowiem określają one charakter naszych przyszłych inwestycji.

Cele te mogą być następujące:

♦ Kupno samochodu za rok;

♦ Remont kuchni za dwa lata;

♦ Pokrycie kosztów zdobycia wyższego wykształcenia za 10 lat;

♦ Zgromadzenie oszczędności emerytalnych w ciągu 30 lat;

Po wyznaczeniu celów dopasowujemy do nich terminy wykupu in­westycji. W przypadku pierwszych dwóch przedsięwzięć najlepiej jest wybrać lokaty płynne lub krótkoterminowe (na przykład weksle skar­bowe albo fundusze rynku pieniężnego). Sfinansowanie wyższego wyk­ształcenia za 10 lat stanowi większy wydatek i ze względu na późniejszy termin wykupu możemy utworzyć portfel złożony z akcji i obligacji. W przypadku 30-letniego horyzontu czasowego warto położyć większy nacisk na te pierwsze. Przy konstruowaniu własnego planu in­westycyjnego może być pomocna porada konsultanta finansowego.