Pekao SA: Złota Eurokarta/VISA Concerto

Pekao SA: Złota Eurokarta/VISA Concerto

Korzystasz z pakietu ubezpieczeniowego od następstw nieszczę­śliwych wypadków (NNW) w podróży przygotowanego przez AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń. Ten pakiet daje Tobie (i dwóm towarzyszącym Ci osobom) ubezpieczenie od na­stępstw nieszczęśliwych wypadków i nagłego zachorowania w czasie podróży zagranicznej, trwającej nie dłużej niż 60 dni.

Ponadto otrzymujesz program Gold Assistance Services (GAS) obejmujący między innymi:

  • organizowanie pomocy prawnej lub umożliwienie otrzy­mania kaucji w przypadku uczestnictwa w wypadku sa­mochodowym,
  • umożliwienie przekazania ważnych wiadomości do do­mu, organizowanie usług specjalnych przed rozpoczę­ciem podróży,
  • pomoc w rezerwacji hotelu lub wynajmie samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu szybkiej wypłaty gotówki w przy­padku utraty złotej karty lub utraty bagażu,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych, paszpor­tu, biletów na dalszą podróż (w przypadku zagubienia dokumentów oryginalnych),
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu nowych połączeń i re­zerwacji w przypadku opóźnienia, przerwy w podróży lub jej odwołania.

Żeby nie było niejasności: objęcie programem GAS gwa­rantuje Ci bezpłatny dostęp do tych usług, ale za same usługi musisz już płacić swoją kartą dodatkowo.

Ponadto Pekao SA oferuje możliwość dodatkowego zabez­pieczenia transakcji dokonanych kartami bez Twojej wiedzy. Bank przejmuje (za skromną opłatą 6 zł miesięcznie) odpowie­dzialność za transakcje dokonane w ciągu godziny przed zastrzeżeniem karty.