OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Władze federalne USA emitują wiele różnych skryptów dłużnych, przede wszystkim w celu pozyskania środków na sfinansowanie stale rosnącego deficytu budżetowego. Deficyt ten utrzymuje się, ponieważ rząd wydaje więcej niż wynoszą przychody z podatków. Rząd uzyskuje pieniądze na finansowanie swoich wydatków przez sprzedaż instrumentów finansowych na rynku pieniężnym i kapitałowym. Nie istnieją żadne ograniczenia zdolności rządu do spłaty należnych odsetek i podle­ga on niewielu restrykcjom, jeżeli chodzi o możliwość kreowania podaży pieniądza. Jest to główna przyczyna, dla której papiery wartościowe Ministerstwa Skarbu są uważane za wolne od ryzyka niewypłacalności. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że rząd nie dotrzyma warunków dotyczących wypłaty odsetek czy wartości nominalnej, ponieważ nie tylko kreuje on podaż pieniądza, ale może także drukować pieniądze i nakładać podatki na ludność.

Rząd Stanów Zjednoczonych jest największym dłużnikiem na amerykańskim rynku obligacji długoterminowych i istnieje wielu in­westorów, którzy skwapliwie korzystają z ofert Ministerstwa Skarbu. Są to rezydenci USA, inwestorzy instytucjonalni (banki, fundusze powiernicze, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne), przed­siębiorstwa i inwestorzy zagraniczni. Inwestorzy zagraniczni, wywo­dzący się zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zwiększyli swój stan posiadania papierów wartościowych rządu USA prawie do sumy 300 mld dolarów, stan na 30 lipca 1992.

Nabywcami były banki centralne krajów uprzemysłowionych, które kupowały dolary USA, aby zahamować spadek wartości dolara względem innych walut, a także inwestorzy pochodzący z sektora prywatnego. Oczywiście na rynkach kredytowych spekuluje się, czy podmioty za­graniczne będą nadal finansowały deficyt przez tego rodzaju transakcje.

Oferta Ministerstwa Skarbu składa się z weksli skarbowych, bonów skarbowych i obligacji skarbowych. Obligacje dla lokat oszczędnościowych są także emitowane przez rząd w celu finansowania deficytu budżetowego. Weksle skarbowe nie przynoszą odsetek, sprzedaje się je z dyskontem, a ich pierwotny okres ważności nie przekracza jednego roku. Bony skarbowe są instru­mentami finansowymi z okresem ważności od 2 do 10 lat, a obligacje skarbowe to walory długoterminowe, podlegające wykupowi po upływie ponad 10 lat. Zarówno bony skarbowe, jak też obligacje mogą być zby­wane przed upływem terminu wykupu, podczas gdy obligacje dla lokat oszczędnościowych są niezbywalne. Obligacje dla lokat oszczędnościowych są emitowane w małych odcinkach, mają różne terminy wykupu, a ich celem jest przyciągnięcie oszczędności małych inwestorów.