OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI

W przeszłości obligacje przedsiębiorstw cieszyły się opinią pewnej in­westycji, przynoszącej stały strumień dochodów. W ciągu ostatnich lat papiery te stały się jednak mniej stabilne, a obligacje „śmieciowe” znacznie odbiegają dziś od dawnych standardów bezpieczeństwa.

W ostatnim okresie zmieniły się zarówno rodzaje obligacji przed­siębiorstw, jak też sam rynek tych obligacji, i pomimo że walory te ciągle cieszą się dużym popytem, gdyż zapewniają wyższe stopy zwrotu niż świadectwa depozytowe czy fundusze rynku pieniężnego, inwestorzy powinni być lepiej poinformowani o cechach tych obligacji i związanym z nimi ryzykiem, aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo swojego kapi­tału.