OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Płynne bezpieczne inwestycje o krótkim terminie wykupu podejmowane są przez inwestorów dysponujących funduszami krótkoterminowymi. Do lokat tego typu należą certyfikaty depozytowe, fundusze powier­nicze, weksle Ministerstwa Skarbu, weksle handlowe i akcepty bankowe. Inwestycje te często stosuje się jako czasowe substytuty gotówki; innymi słowy stanowią one „przechowalnię” nadwyżki środków finansowych, dzięki czemu można uzyskać dochód z kapitału, który w przeciwnym wypadku pozostałby niewykorzystany. Cechami szczegól­nymi lokat krótkoterminowych są: niskie ryzyko niewypłacalności, łat­wość sprzedaży waloru oraz wysoka płynność.