ODCZYTYWANIE NOTOWAŃ OBLIGACJI

ODCZYTYWANIE NOTOWAŃ OBLIGACJI

Obligacje przedsiębiorstw

Kursy obligacji notowanych na nowojorskiej i amerykańskiej giełdzie można znaleźć w serwisach finansowych gazet. Typowy wydruk no­towań obligacji przedsiębiorstw wygląda następująco:

Obligacja                                  ATT 4 3/4

 • Termin wykupu                         98
 • Termin Bież. st. zwrotu            5,1
 • Wolumen                                  6
 • Cena  zamkn.                           92 1/2
 • Zmiana netto                             -3/8

Czytając od lewej do prawej mamy:

♦  Po nazwie obligacji, AT&T, podane jest oprocentowanie nominalne w wysokości 4 3/4% (w tym wypadku oznacza to, że do upływu ter­minu wykupu każdy posiadacz obligacji otrzymuje rocznie 47,50 dolara odsetek). Jeśli po wartości tej umieszczono literę „s” to oz­nacza to, że emitent wypłaca odsetki co pół roku.

♦  98 stanowi termin wykupu obligacji – tu obligacja podlega spłacie w 1998 roku.

♦  Bieżąca stopa zwroty wynosi 5,1%. Można ją ustalić dzieląc otrzy­mane odsetki (47,50 dolara) przez cenę rynkową obligacji w chwili zamknięcia, czyli 925 dolarów (47,50/925 = 5,1%).

♦  Wolumen określa liczbę walorów będących w obrocie w danym dniu. W tym wypadku wynosi on 6 (lub 6000 dolarów, biorąc pod uwagę wartość nominalną obligacji).

♦  Kolejny wiersz zawiera cenę zamknięcia, 925 dolarów. Notowania obligacji podane są w częściach setnych (ostatnią cyfrę się opuszcza – walor o cenie nominalnej w wysokości 1000 dolarów oznaczony jest liczbą 100). Aktywa o wartości mniejszej niż 100 sprzedawane są poniżej, a aktywa o wartości większej niż 100 powyżej ceny no­minalnej.

♦  Ostatni wiersz przedstawia zmianę kursu obligacji w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego. W tym wypadku wartość obligacji AT&T spadła o 3/8 punkta procentowego.

Obligacje zamienne

Walory te notowane są na tym samym rynku co inne obligacje przed­siębiorstw, a wydruki ich kursów odczytujemy w ten sam sposób.

Symbol cv w rubryce „bieżąca stopa zwrotu” wskazuje, że dany papier wartościowy jest obligacją zamienną.

Obligacje zerokuponowe

Obligacje o zerowym kuponie notowane są wraz z innymi obligacjami przedsiębiorstw. Jeśli dany walor jest taką obligacją, to po nazwie pa­pieru wartościowego występuje symbol zr; nie jest natomiast podane oprocentowanie nominalne, ponieważ nie wypłaca się okresowych odsetek.

Obligacje komunalne

Magazyny finansowe podają notowania niektórych obligacji komunal­nych, jednakże najpełniejsze źródło informacji stanowi Blue List, codzienna broszura ukazująca się nakładem Standard & Poor’s. Jak sugeruje jej tytuł, kursy obligacji w Blue List naprawdę są drukowane błękitną czcionką na niebieskim papierze.

Notowania obligacji wolnych od podatku wyglądają następująco:

             Nazwa emisji  NJHwy Auth Ser 9

 • Oprocent. nominalne           6,25
 • Termin wykupu                    01-01-14
 • Cena                                    96 1/2
 • Zmiana                                 +5/8
 • Oferowana st. zwrotu          6,55

♦  W pierwszym wierszu mamy nazwę emisji, czyli New Jersey Highway Authority Series.9.

♦  Oprocentowanie nominalne to część wartości nominalnej obligacji ($1000) wypłacana jako odsetki. Obligacje te przynoszą 6,25 pro­centa zysku, co daje 62,50 dolara rocznie (6,25% x $1000 = $62,50).

♦  Termin wykupu stanowi datę realizacji (spłaty) danego papieru wartościowego, czyli 1 stycznia 2014.

♦  W kolejnym wierszu zawarta jest cena dolarowa obligacji, która w tym przypadku wynosi $96,50 (965 dolarów za sztukę).

♦  Zmiana oznacza różnicę pomiędzy ceną bieżącą a ceną z dnia poprzedniego. Jak zatem widać, wartość obligacji wzrosła o 5/8 punktu procentowego.

♦  Ostatni wiersz zawiera oferowaną stopę zwrotu. Jeżeli kupimy dane obligacje płacąc 965 dolarów za sztukę i będziemy trzymać je do terminu wykupu, stopa zwrotu wyniesie 6,55%.

Weksle i bony skarbowe

Notowania skarbowych papierów wartościowych wydzielone są w ser­wisach finansowych w osobnej rubryce, uporządkowane według czasu pozostającego do terminu wykupu. Poniżej przedstawiono przykładowy wydruk kursu bonu skarbowego:

 • Stopa nominalna           5 1/8
 • Termin wykupu M/R      Maj 94n
 • Kurs nabywcy               101:11
 • Kurs przed.                   101:13
 • Zmiana                           +2
 • Stopa zwrotu                 4,19

♦  Liczba umieszczona w pierwszym wierszu oznacza procent wartoś­ci nominalnej ($1000) wypłacany jako odsetki. Roczny dochód z tego papieru wartościowego wynosi zatem 51,25 dolara.

♦  Termin do wykupu stanowi czas, po upływie którego notowany walor podlega spłacie; w tym przypadku jest to maj 1994. Litera „n” oznacza, że dany papier wartościowy to bon skarbowy (w odróżnie­niu od obligacji).

♦  Notowania obligacji i bonów skarbowych opierają się na dwóch rodzajach kursów: nabywcy i sprzedającego; kurs nabywcy to najwyższa cena, jaką inwestorzy są skłonni zaoferować za dany walor. Jak zatem widać w naszym przykładzie, wynosi ona 101 11/32, czyli 1013,44 dolara za sztukę.

♦  Kurs sprzedającego to najniższa cena, jaką mogą zaakceptować dotychczasowi posiadacze obligacji; w tym wypadku za jeden papier wartościowy żądają oni 101 13/32 lub 1014,06 dolara.

♦  Kolejny wiersz przedstawia wyrażoną w 32. częściach punktu procentowego zmianę kursu nabywcy w stosunku do poprzedniego dnia. Dla przykładowego bonu skarbowego wynosi ona 2/32.

♦  Stopa zwrotu ukazuje dochód, jaki mogą osiągnąć inwestorzy, jeżeli zapłacą cenę żądaną przez dotychczasowych posiadaczy i będą trzymać daną obligację do terminu wykupu. W tym wypadku stopa zwrotu równa jest 4,19%.

Obligacje agencji rządowych

Obligacje agencji rządowych notowane są w ten sam sposób jak bony skarbowe.

Weksle skarbowe

W większości czasopism finansowych kursy weksli skarbowych znajdują się w oddzielnej rubryce, uporządkowane według czasu pozostającego do terminu wykupu. Przykładowy wydruk kursu weksla skarbowego wygląda następująco:

 • Termin wykupu        Jan 14’93
 • Liczba  dni do t.w.    70
 • Kurs nabywcy          2,95
 • Kurs sprzed.            2,93
 • Zmiana                     …
 • Stopa zwrotu           3,00

♦  Weksle skarbowe należą do krótkoterminowych papierów wartoś­ciowych, a zatem termin ich wykupu wynosi poniżej roku (w tym wypadku 14 stycznia 1993).

♦  Do chwili realizacji weksla pozostaje 70 dni.

♦  Weksle skarbowe sprzedawane są po zdyskontowanej cenie, a następnie w terminie wykupu podlegają spłacie według wartości nominalnej (1000 dolarów). Różnica między ceną zakupu a wartoś­cią nominalną wyznacza odsetki od włożonego kapitału. Rabat nabywcy w wysokości 2,95% to najwyższa cena, jaką w danym dniu był skłonny zaakceptować dealer, który chciał kupić walor; rabat sprzedającego (2,93%) jest najniższą ceną, jaką należało zaofero­wać, aby zachęcić dealera do odsprzedania weksla.

Cenę sprzedaży dealera obliczamy w następujący sposób:

= wartość nominalna – wartość nominalna x rabat sprzedającego x

x dni do terminu wykupu/360=$100 – 100 x 0,293 x 70/360

= $99,430 lub $994,30 za sztukę

Cena zakupu dealera:

= $100 – 100 x 0,0295 x 70/360

= $99,42 lub $994,26 za sztukę

♦  Stopa zwrotu wynosi 3,00% i stanowi zysk, jaki osiągniemy, jeśli kupimy weksel przy rabacie sprzedającego.