OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE

OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE

Ogólnie rzecz biorąc, im późniejszy termin wykupu, tym wyższy dochód inwestora z włożonego kapitału. Zależność ta wynika z niepewności co do przyszłego poziomu stóp procentowych, inflacji i wiarygodności kredytowej emitenta. Dlatego też inwestując w obligacje krótkotermi­nowe otrzymujemy zazwyczaj niższe stopy zwrotu, jednak i ryzyko utraty ulokowanych środków jest mniejsze.

Istnieje wiele rodzajów zbywalnych skryptów dłużnych, będących przedmiotem handlu na rynku pieniężnym. Składa się on z sieci „sub- rynków”, na których maklerzy i dealerzy obracają krótkoterminowymi papierami wartościowymi (wekslami skarbowymi, akceptami bankowy­mi, certyfikatami depozytowymi i wekslami handlowymi) o wartości wielu miliardów dolarów. W ramach rynku pieniężnego wydzielony jest rynek pierwotny (na którym handluje się nowo wyemitowanymi pa­pierami wartościowymi) i rynek wtórny (gdzie można kupić lub sprzedać walory już będące w obiegu). Na rynku pierwotnym w obrocie znajdują się następujące aktywa: Weksle skarbowe, sprzedawane przez Ministerstwo Skarbu USA w celu pokrycia niektórych wydatków federalnych. Terminy ich wykupu wynoszą 13, 26 lub 52 tygodnie.

Akcepty bankowe to skrypty dłużne emitowane głównie w celu sfi­nansowania międzynarodowych transakcji handlowych. Terminy wykupu tych walorów wynoszą 9 miesięcy lub mniej.

Weksle handlowe emitowane przez firmy o najwyższej zdolności kredytowej. Weksle handlowe, będące w istocie niezabezpieczonymi skryptami dłużnymi, stanowią źródło krótkoterminowego kredytu.

Zbywalne certyfikaty depozytowe to lokaty w bankach komercyjnych złożone na określoną stopę procentową. Ich wartość wynosi 100 tys. dolarów lub więcej. Walory te mogą być przedmiotem obrotu na ot­wartym rynku.

Powyższe krótkoterminowe papiery wartościowe są relatywnie wolne od ryzyka niewypłacalności, a ze względu na istnienie rynku wtórnego charakteryzują się dużym stopniem płynności.

Dopasowując inwestycje do własnych potrzeb finansowych możemy przyczynić się do ustabilizowania naszego programu finansowego. Kapitał krótkoterminowy dobrze jest zestawić z obligacjami o wcześniejszym terminie wykupu, a fundusze długoterminowe z walora­mi o późniejszym momencie realizacji.