OBLIGACJE DŁUGOTERMINOWE

OBLIGACJE DŁUGOTERMINOWE

Należą do nich średnioterminowe bony i obligacje o terminie wykupu od roku do 10 lat, a także obligacje długoterminowe, podlegające spłacie po upływie od 10 do 30 lat. Aktywa te określa się mianem pa­pierów wartościowych rynku kapitałowego, choć zdarza się, że różnica między walorami krótko- i długoterminowymi nie jest zbyt wyraźna. Istnieją bowiem obligacje komunalne, których termin wykupu wynosi mniej niż rok, i bony skarbowe Ministerstwa Skarbu, które mają termin wykupu pozwalający zaliczyć je do aktywów rynku pieniężnego.

Do długoterminowych papierów wartościowych o stałej wypłacie odsetek należą bony i obligacje Ministerstwa Skarbu USA, emisje amerykańskich agencji rządowych, obligacje komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw. Obligacje zerokuponowe i obligacje zamienne stanowią walory hybrydowe, które pomimo innych cech charakterystycznych uz­nawane są również za aktywa rynku kapitałowego.

Ministerstwo Skarbu USA emituje dwa rodzaje długoterminowych papierów wartościowych: bony skarbowe o terminie wykupu poniżej 10 lat oraz obligacje skarbowe podlegające spłacie po okresie przekraczającym 10 lat.

Amerykańskie agencje rządowe sprzedają walory długoterminowe w celu sfinansowania różnych podejmowanych przez siebie działań. Wprawdzie papiery te nie są w pełni gwarantowane przez rząd USA, ale i tak uznaje się je za lokaty o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Istnieje wiele agencji, które sprzedają obligacje różniące się terminami wykupu, płynnością i stopą zwrotu.

Obligacje komunalne emitowane są przez stany, hrabstwa i miasta. Ich główną zaletą są ulgi podatkowe. Odsetki od obligacji tego rodzaju wolne są od podatku dochodowego na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym.

Obligacje przedsiębiorstw to papiery emitowane przez firmy; walory te w znacznym stopniu różnią się między sobą właściwościami i ryzykiem.

Jeśli chodzi o obligacje hybrydowe, obligacje o kuponie zero nie dają okresowych wypłat odsetek, lecz sprzedawane są po obniżonej cenie, a w terminie wykupu następuje spłata według wartości nominalnej. Natomiast obligacje zamienne to walory, które można na życzenie wymienić na akcje emitującego je przedsiębiorstwa.

Wszystkie z powyższych długoterminowych papierów wartościowych różnią się poziomem ryzyka, stopą zwrotu, opodatkowaniem, płynnością i łatwością zbycia. Przed każdą inwestycją należy poddać dokładnej analizie cechy walorów.

Zaletą lokat o długim terminie wykupu są wyższe stopy zwrotu i możli­wość ominięcia wahań cen.