Napisz książkę, którą sam chciałbyś przeczytać

Napisz książkę, którą sam chciałbyś przeczytać

Chociaż w czasie prowadzenia firmy cateringowej nie wy- lansowałam jeszcze sloganu ?dobra rzecz”, miałam już jed­nak dużo doświadczenia w udoskonalaniu sposobów realizo­wania zamysłów związanych z łatwiejszą i efektywniejszą ob­sługą przyjęć. Intuicja podpowiadała mi, że dobrze przebie­gające przyjęcie nie jest po prostu zwykłym przedstawie­niem, ale istotną formą wyrażania ludzkich emocji: radości, wdzięczności, miłości, wspaniałomyślności i przyjaźni, żeby nazwać tylko kilka. Wiedziałam, że moi klienci chcieliby mieć dostęp do wyczerpującego źródła informacji, które pomogło­by im przeanalizować wszystkie elementy składające się na udane przyjęcie. Mówiąc szczerze, ja sama niekiedy chciałam mieć takie źródło – tak właśnie narodził się mój pierwszy ?świetny pomysł”. Na rynku nie brakowało książek kuchar­skich, poradników o dekorowaniu słodyczy, układaniu kwia­tów lub o dobrych manierach. Czemu więc nie zawrzeć tych wszystkich dziedzin w jednej, pięknie wydanej książce po­święconej zasadom przyjmowania i zabawiania gości?

Wielu przedsiębiorców z tej i nie tylko z tej dziedziny z ta­jemniczym uśmiechem zbyłoby pytania swoich klientów. Oba­wialiby się, że odkrycie tajników zawodu pozbawi ich biznes racji bytu. Ja natomiast – zamiast traktować siebie samą jako organizatora przyjęć, co, aczkolwiek trudne, było samo w so­bie zajęciem przyjemnym i przynoszącym satysfakcję – posta­nowiłam zostać ekspertem w przyjmowaniu gości. To był znacznie bardziej ekscytujący i rozwojowy plan, który niósł z sobą wiele pomysłów niedających mi spokojnie spać po no­cach. Tak właśnie doszło do napisania książki Entertaining.

Wiele osób miało wątpliwości. Niektórzy wydawcy kwe­stionowali moją propozycję, twierdząc, że nigdy nie było ta­kiej książki. ?Otóż to” – odpowiadałam. Byłam przekonana, że pasja i doświadczenie, które wniosę do tego projektu, a także wielkie zapotrzebowanie na tego typu książkę spra­wią, że będzie to bestseller.

Entertaining sprzedało się w milionach egzemplarzy i zaini­cjowało najważniejszy etap mojej kariery. Odkryłam, że bardzo lubię uczyć innych, jak robić to, co sama uwielbiam, i jedno­cześnie zachęcać ich do tego, aby robili to dobrze. Entertaining posłużyło jako wprowadzenie do pojęcia synergii, przebojowe­go konceptu biznesowego określającego wartość całości otrzy­manej w rezultacie inteligentnego połączenia podobnych lub różnorodnych elementów. Na tym wczesnym etapie kariery, przy pisaniu książki użyłam 300 wypróbowanych i sprawdzo­nych przepisów, barwnych fotografii i taktownych rad dotyczą­cych wydawania przyjęć, planowania menu itp. Wszystko to złożyło się na piękną, wypełnioną informacjami publikację, która pomogła wielu osobom odkryć ich własne zamiłowania i talenty w sztuce zabawiania gości, a jednocześnie przekształ­ciła tradycyjną książkę kucharską w książkę kulinarną.