KTO POWINIEN PRZECHOWYWAĆ NASZE ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI OBLIGACJI?

KTO POWINIEN PRZECHOWYWAĆ NASZE ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI OBLIGACJI?

Inwestorzy często zastanawiają się nad tym, czy przejąć swoje świa­dectwa własności obligacji (na okaziciela lub imiennych), czy też po­zostawić je w biurze maklerskim.

Zalety przechowywania świadectw w firmie maklerskiej:

♦  obligacje są chronione przed utratą fizyczną, jeżeli firma maklerska jest pod nadzorem SIPC (Securities Insurance Protection Corporation);

♦  w sytuacji gdy obligacje mają być spłacone wcześniej, makler szyb­ciej się zorientuje i natychmiast dokona ich wykupu.

Wady pozostawienia świadectw w firmie maklerskiej:

♦  jeżeli zdecydujemy się sprzedać obligacje za pośrednictwem innego biura maklerskiego, powstanie konieczność przesłania ich do tego biura z firmy, w której są obecnie przechowywane. Jeśli po pięciu dniach od daty sprzedaży papiery wartościowe nie zostaną dostar­czone, makler nalicza opłatę za opóźnienie;

♦  w niektórych firmach maklerskich przekazywanie odsetek trwa długo. Na przykład makler, po otrzymaniu odsetek na początku miesiąca, przekazuje je klientom pod koniec miesiąca. Dzięki temu biuro dysponuje pieniędzmi swojego klienta przez 30 dni;

♦  jeżeli obligacje, których dotyczą reguły wykupu z tytułu funduszu rat kapitałowych, są pozostawione do dyspozycji firmy maklerskiej, to tam będą podejmowane decyzje co do kolejności wykupu obliga­cji. Jest to szczególnie istotne dla drobnych inwestorów. Korzystniej jest przechowywać takie obligacje u siebie, gdyż można bezpośred­nio poddać je wykupowi. Fundusz rat kapitałowych zobowiązuje przedsiębiorstwo do spłaty określonej ilość obligacji każdego roku, zanim upłynie okres ich ważności. Przedsiębiorstwo zawiadamia posia­daczy obligacji o wykupie umieszczając informacje w prasie lub drogą pocztową.