Kompletowanie zespołu doradców

Kompletowanie zespołu doradców

Twoi doradcy, zarówno formalni, jak i nieformalni, mogą być osobami niezbędnymi w Twoim życiu biznesowym. For­malni doradcy to ludzie tacy jak księgowi i prawnicy – profe­sjonaliści, o umiejętnościach zbyt skomplikowanych i kosz­townych do zdobycia w wystarczającym stopniu przez Ciebie, kiedy jesteś zajęty uruchamianiem biznesu. Przy przyjmowa­niu profesjonalnych konsultantów musisz stosować takie sa­me rygorystyczne zasady jak przy doborze pracowników. Po­winieneś sprawdzać dokładnie referencje, które Ci przedsta­wiają, zwracając zwłaszcza uwagę na opinie ich klientów z firm w branżach podobnych do Twojej. Później, kiedy osią­gniesz pewien stopień sukcesu, możesz zechcieć utworzyć formalną radę nadzorczą dla Twojej firmy, tak jak uczynili­śmy to w MSLO. Rada składa się z osób wynagradzanych według formalnie ustalonych zasad i spotykających się regu­larnie, aby doradzać Tobie i Twojej firmie na podstawie wła­snej wiedzy i doświadczenia.

Twierdzę, że nawet w małej firmie od najwcześniejszych dni istnienia konieczne jest zorganizowanie zespołu dorad­czego. Dobrze jest mieć wsparcie i pomoc ze strony rodziny i przyjaciół, ale warto także posłuchać doświadczonych lu­dzi, którzy mogą zaoferować radę popartą aktualną, prak­tyczną wiedzą. Z powodu braku takiej pomocy wielu począt­kujących przedsiębiorców poniosło klęskę. Pamiętaj, że umowy muszą być sformalizowane, że sprawozdania finan­sowe muszą być dokładne i gotowe na czas, a banki wyma­gają szczególnych metod księgowania, zanim udzielą jakiej­kolwiek pożyczki. Ponieważ MSLO działa w tak wielu róż­norodnych dziedzinach, w każdym dziale mamy doradców od spraw biznesowych, osobistych przyjaciół i mentorów. Zawsze szukamy porad i stosujemy się do rad, jakie otrzy­mujemy.

Możesz się zastanawiać, gdzie znaleźć takich ludzi i dla­czego mieliby poświęcić swój czas, aby pomóc Tobie. Wspo­mniałam już, dlaczego mentorzy są tak ważni. Jeśli wyróż­niasz się pracą w swojej dziedzinie, masz dużą szansę na wzbudzenie zainteresowania specjalistów, którzy rozpoznają w Twoim entuzjazmie i pewności samych siebie sprzed lat. Takim ludziom udzielanie Ci pomocy da satysfakcję. Pamię­taj, że także zaopatrzeniowcy i inni ludzie, z którymi co­dziennie się spotykasz, mogą być włączeni w Twoją sieć do­radczą. Taka grupa ludzi funkcjonuje trochę jak spódnica mamy w dzieciństwie. Złap się jej, a poczujesz się pewniej. Pamiętam, że kiedy przygotowywałam się do zakupu firmy od Time Inc., z kilkoma mentorami-przyjaciółmi odbywali­śmy regularne, cotygodniowe spotkania przy stole kuchen­nym w East Hampton i prowadziliśmy ożywione rozmowy na temat wszystkich aspektów takiego posunięcia biznesowego.

W żaden sposób nie udałoby mi się dokonać takiego wyczynu bez ich pomocy i rady.

Joelle Hover son znalazła kilku cennych doradców wśród lu­dzi z przedsiębiorstw hurtowych, od których kupowała wełnę. Dla każdego sprzedawcy detalicznego hurtownicy mogą być bardzo dobrym źródłem informacji na temat bieżących tren­dów rynkowych. Mogą udzielić wskazówek i informacji, czym zajmują się inni sprzedawcy detaliczni, mogą mieć też jakieś pojęcie, na co jest popyt, a na co nie. Przedstawiciele hurtowni­ka Joelle byli zachwyceni, kiedy dowiedzieli się, że otwiera na­stępny punkt sprzedaży, w którym będzie oferować ich towary. Byli szczęśliwi, że mogą spędzić czas z początkującym sprze­dawcą, dyskutując na temat wyrobów i pomysłów reklamo­wych. Ale zauważ, pomimo że Joelle była zadowolona z ich po­mocy, wiedziała, że powinna przyjmować niektóre z tych rad z pewną dozą ostrożności. Na przykład firma hurtownicza mo­gła zainwestować w jakiś rodzaj towaru, który się nie sprzeda­je. Sprzedawca musi polegać na własnym osądzie i ocenić, czy można ufać entuzjazmowi oferenta, czy też po prostu stara się on wypchnąć towar zalegający w magazynie.

Większość firm wypracowuje z innymi firmami wzajem­nie związki, przynoszące korzyść każdej ze stron. Organiza­torzy wesel, firmy cateringowe i projektanci bukietów; skle­py ze sprzętem sportowym i trenerzy; restauracje i hotele – wszystkich łączy wspólny interes. Każde miasto ma Izbę Handlową, a wszystkie dziedziny przemysłu tworzą organi­zacje handlowe i zawodowe. Profesjonalne zrzeszenia dzia­łają w każdej branży, jaką tylko możesz sobie wyobrazić – od sadowników do projektantów wnętrz, od muzyków do fi­zjoterapeutów, od właścicieli ośrodków wypoczynkowych do ogrodów zoologicznych. Zbudowanie sieci jest znacznie prostsze, niż sobie wyobrażasz. Internet czyni to swatanie łatwiejszym niż kiedykolwiek – podając nazwiska, kontakty i informacje po kilku kliknięciach myszą.

Słowo przestrogi: bądź ostrożny, zwracając się do poten­cjalnych doradców. Zachowaj asertywność, kiedy prosisz ich o pomoc, ale nie zapominaj, iż ludzka natura jest taka, że do­radcy oczekują czegoś w zamian za pomoc, jakiej udzielają. Staraj się znaleźć sposoby korzystania z pomocy doradcy, jednocześnie prowadząc swój biznes prostolinijnie i profesjo­nalnie.