OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Inwestorzy mają dwie drogi wyboru jeśli chodzi o przeznaczenie do­chodu, jakim dysponują: mogą go albo wydać, albo zainwestować. Jeżeli zdecydują się na to drugie rozwiązanie, pojawia się przed nimi szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Pomimo istnienia wielu rodzajów lokat, większość inwestorów ogranicza się do tych samych kilku alter­natyw.

Po kupnie mieszkania, oszczędności przeciętnego inwestora wędrują zazwyczaj do banku. Jedynie co śmielsi inwestorzy nabywają również akcje. Rynek akcji jest bowiem niestabilny i inwestycje w ten rodzaj lokat przyczyniają się do obniżenia komfortu psychicznego inwestorów.

Lokata ogółu środków na nisko oprocentowanych rachunkach osz­czędnościowych oznacza niższe stopy zwrotu, wyższe podatki do­chodowe, a także brak aprecjacji kapitału (wzrost cen). Oferowane przez banki stopy zwrotu należą do najniższych, a ponadto nie dają, jak ma to miejsce w przypadku innych inwestycji, ani ulg podatkowych, ani możliwości pomnożenia kapitału.

Serwis dotyczy lokat o stałym dochodzie, które, mimo swych zalet w stosunku do rachunków oszczędnościowych, są dość często ig­norowane przez wielu inwestorów.

I tak, stopa zwrotu z rachunków bankowych wynosi obecnie 3,41%, a z 6-miesięcznych certyfikatów depozytowych 3,47%. Dobrej jakości obligacje komunalne o 10-letnim terminie wykupu dają 5,8% zysku przed opodatkowaniem na poziomie federalnym (dla 28-procentowego przedziału dochodowego wynosi on po opodatkowaniu 8,056%). Natomiast dochód z 30-letnich obligacji Ministerstwa Skarbu USA wynosi 7,84 procent.

Inwestowanie w obligacje było dawniej dosyć nużące, jednakże w la­tach osiemdziesiątych rynki obligacji stały się bardziej dynamiczne, dzięki czemu inwestorzy zyskali zarówno wzrost wartości kapitału, jak i regularne wypłaty odsetek o tej samej wysokości. Na początku lat dziewięćdziesiątych większa liczba inwestorów uświadomiła sobie ko­rzyści płynące z tego rodzaju lokat. Dlatego też obecnie inwestuje się więcej środków finansowych na rynkach obligacji.