OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI
Jak już wspomnieliśmy, główną zaletą lokowania pieniędzy w obligacjach jest fakt, że inwestorzy mogą liczyć na stały strumień dochodów z odsetek, a trzymając dany walor do terminu wykupu otrzymują z powrotem nominalną wartość obligacji.Jednakże z uwagi na wahania stóp procentowych w ciągu ostatniej dekady również rynki obligacji straciły wiele ze swej dotychczasowej stabilności. Należy zatem zachować większą ostrożność zarówno przy wyborze lokat, jak i podczas określania terminu sprzedaży bądź kupna obligacji. Istnieje bowiem wiele rodzajów obligacji, z których każdy posia­da określone właściwości. Obligacje mogą różnić się bezpieczeństwem, łat­wością sprzedaży, stopą zwrotu, płynnością, opodatkowaniem, terminem wykupu oraz częstotliwością wypłacania odsetek.

Analizując dokładnie poszczególne obligacje przed dokonaniem in­westycji można zwiększyć stopę zwrotu i zmniejszyć ryzyko straty. Dobrym punktem wyjścia jest dopasowanie terminów wykupu do przyszłych potrzeb finansowych, co ograniczy ewentualną utratę kapi­tału. Terminy wykupu obligacji wynoszą od poniżej roku do 30 lat. Na przykład inwestor, który posiada fundusze na lokatę półroczną nie będzie chciał kupić 30-letnich obligacji Ministerstwa Skarbu USA, ponieważ jeśli w tym okresie wzrośnie poziom stóp procentowych, to straci on część zainwestowanych środków. Z drugiej jednak strony, jeżeli stopy procentowe spadną, inwestor ten sprzeda posiadane obligacje z zyskiem. Dopasowując terminy wykupu obligacji do potrzeb finan­sowych można ograniczyć straty wynikłe z rynkowych wahań stóp pro­centowych.