Karty dodatkowe

Karty dodatkowe

Z liczbą używanych kart wiąże się silnie sprawa tzw. kart do­datkowych, które pojawiły się w ofercie banków stosunkowo niedawno. Na czym to polega?

Jeśli masz już w portfelu konkretną kartę, to w większości przypadków (nie przy wszystkich kartach jest to możliwe) mo­żesz starać się w banku o wydanie kart dodatkowych. Niektó­re banki (jak WBK) wydadzą tylko jeden dodatkowy „pla­stik”. Inne, np. Citibank, pozwolą Ci wyposażyć trzy osoby (a po pół roku od wydania Twojej karty – następne trzy). Czasem w grę wchodzą karty już dla trzynastolatków, ale czę­sto od klienta wymagana jest pełnoletność.

Karta dodatkowa jest „podłączona” do tego samego ra­chunku, co Twoja karta. Jej limit wydatków może być taki sam jak Twój, może też być znacznie mniejszy (wysokość zależy od Twojej decyzji). Zatem taka karta to dobry pomysł np. w sy­tuacji, gdy chcesz ułatwić bliskim robienie zakupów, a jedno­cześnie nie chcesz stracić kontroli nad ich wydatkami. Będziesz miał o nich pełne informacje — bowiem na Twoim wyciągu znaj­dzie się też zestawienie wszystkich transakcji, które były doko­nywane kartami dodatkowymi.

Karty główna i dodatkowa są nierozerwalnie „zrośnięte” ze sobą. Wydanie 100 zł na kartę dodatkową powoduje więc, że Twoje zadłużenie rośnie o 100 zł.

Nie muszę dodawać, że aby zamówić dodatkową kartę, mu­sisz mieć sporo zaufania do jej przyszłego użytkownika. Niezależ­nie bowiem od tego, ile zostanie wydanych kart dodatkowych i kto ich będzie używał, dla banku tylko Ty jesteś kredytobiorcą i Ty odpowiadasz finansowo za transakcje wszystkimi kartami. Zatem ponosisz odpowiedzialność także za przekroczenie przez użytkownika karty dodatkowej przyznanego mu limitu.

Banki wymagają tu wręcz, byś ustanowił na rzecz użytkow­nika karty dodatkowej „pełnomocnictwo szczególne” (co wią­że się z uiszczaniem opłaty skarbowej) do dokonywania trans­akcji obciążających Twoją kartę.

Oczywiście procedura uzyskania karty dodatkowej jest znacznie prostsza i krótsza niż pierwszej karty. Musisz pamię­tać, że okres ważności karty dodatkowej nigdy nie będzie dłuż­szy niż karty głównej.

Opłaty za wydanie i używanie kart dodatkowych są zdecy­dowanie niższe. Ile to kosztuje? Oczywiście co bank i rodzaj karty, to inne stawki opłat.