JAKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DAJE LOKATA W FUNDUSZU

JAKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DAJE LOKATA W FUNDUSZU

Fundusze rynku pieniężnego nie posiadają, w odróżnieniu od bankowych rachunków oszczędnościowych, ubezpieczenia FDIC. Najbezpieczniejsze z nich inwestują środki wyłącznie w papiery wartoś­ciowe Ministerstwa Skarbu, które posiadają pełne gwarancje rządu. Niemniej jednak poziom bezpieczeństwa lokat w funduszach jest relaty­wnie wysoki, ponieważ spółki inwestycyjne kupują aktywa emitowane przez rząd, jego agencje oraz duże korporacje; ponadto walory te charakteryzują się krótkim terminem wykupu, co dodatkowo obniża ryzyko. Prawdopodobieństwo, że duże instytucje nie wywiążą się ze zobowiązań jest niewielkie, a wartość lokat krótkoterminowych nie ulega gwałtownym wahaniom.

Chcąc jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko niewypłacalności, można ograniczyć inwestycje do funduszy wysokiej jakości i funduszy lokat państwowych.

Przed inwestycją warto przeczytać prospekt, w którym wymienione są rodzaje papierów wartościowych kupowanych przez fundusz. Ryzyko niewypłacalności dla weksli skarbowych, certyfikatów depozytowych, akceptów bankowych i weksli handlowych jest bardzo niskie lub równe zeru. Wprawdzie kilka firm odmówiło spłaty weksli handlowych, co wpłynęło niekorzystnie na niektóre fundusze, ale ciężar strat poniosły spółki inwestycyjne, a nie udziałowcy.

Nie oznacza to oczywiście, że nie ma krótkoterminowych papierów wartościowych o wysokim poziomie ryzyka. Walory takie istnieją i nie­które bardziej dynamiczne fundusze interesują się nimi ze względu na możliwość podniesienia stopy zwrotu. Tu także warto zajrzeć do prospektu, co pozwoli uzyskać informacje na temat zastrzeżeń co do rodzaju lokat. Jeżeli założeniem funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe o niskim poziomie ryzyka, Komisja do Spraw Papierów Wartościowych i Giełdy nadzoruje przestrzeganie ustalonych norm.

Kolejnym problemem spędzającym sen z powiek inwestorów jest ryzyko defraudacji. Cóż bowiem się stanie, gdy ktoś z funduszu ukrad­nie, bądź sprzeniewierzy ulokowane pieniądze? Oczywiście, sytuacja taka może nastąpić w przypadku każdej inwestycji, ale w przypadku funduszy rynku pieniężnego stosuje się specjalne środki minimalizujące to ryzyko:

♦  Spółka inwestycyjna nie ma fizycznego dostępu do pieniędzy. Istnieje bank nadzorujący, który dokonuje rozliczeń między funduszem a in­westorami.

♦  Bank nadzorujący jest ubezpieczony na wypadek kradzieży lub straty spowodowanej defraudacją lub sprzeniewierzeniem.

Jak zatem widać, fundusze rynku pieniężnego mają takie same gwarancje na wypadek defraudacji jak inne inwestycje krótkotermi­nowe (na przykład rachunki oszczędnościowe) i nie należy demonizować tego rodzaju ryzyka.