Jak to działa?

Jak to działa?

Jesteś już sprawdzonym klientem banku: od kilku miesięcy (co najmniej od trzech, zwykle od sześciu) używasz konta osobi­stego (i to zgodnie z regulaminem — nigdy nie przekroczyłeś dostępnego salda), masz w portfelu kartę debetową VISA Electron czy Maestro i przestaje ci to wystarczać.

Możesz teraz — pójść o krok dalej — jeśli tylko czujesz taką potrzebę i wystąpić o wydanie karty obciążeniowej. Wcho­dzisz w sferę używania pieniędzy banku, masz więc w praktyce do czynienia z kredytem

W największym skrócie idea polega na tym, że przez mie­siąc używasz karty do zakupów czy wypłat gotówkowych, po czym bank albo odbiera pieniądze wprost z Twojego konta osobistego albo daje ci trochę czasu na spłacenie całego dłu­gu z innego źródła.

Jak uzyskać taką kartę? Jak zwykle wszystko zaczyna się od papierowego wniosku, który trzeba wypełnić w banku lub w instytucji emitującej karty (dotyczy Diners Club i American Express). Niektóre z nich wymagają, byś miał pewne minimal­ne miesięczne wpływ na konto. Większość nie stawia jednak takich warunków. Zawsze natomiast liczy się to, czy jesteś sprawdzonym i porządnym klientem. Jeśli bank nie ma co do tego wątpliwości, nie powinieneś mieć kłopotów z otrzyma­niem karty.

Jakiej? Marki są różne i nie powinieneś się do nich przy­wiązywać. W każdym razie najczęściej będzie to „plastik” ze znakami organizacji Europay (Eurocard/Mastercard) lub VISA (Classic, Concerto). Rzadziej spotkasz karty obciążeniowe w barwach PolCardu, a najrzadziej prestiżowe karty Diners Club i Am Ex.

Tradycyjnie zresztą najważniejsza jest nie tyle nazwa, ile wa­runki przypisane Twojej karcie. Te najważniejsze to:

Limit wydatków — w ramach tej kwoty możesz co miesiąc dokonywać transakcji bezgotówkowych. Kwota ta jest zawsze kalkulowana indywidualnie, w zależności od oceny Twoich możliwości finansowych. Liczy się zatem przede wszystkim hi­storia Twojego konta osobistego.

Limit wypłat gotówkowych (tych z bankomatów lub w placówkach bankowych) jest znacznie niższy. W wielu ban­kach jest on równy połowie limitu bezgotówkowego. Ponadto niektóre banki z góry ograniczają Ci tygodniową czy dzienną wysokość wypłat gotówki.

Koszty wydania i wznowienia karty – w przypadku kart obciążeniowych — w odróżnieniu od debetowych, nie można liczyć na całkowity brak tej opłaty. No chyba, że w banku akurat trwa promocja.

Zwykle opłaty za wydanie i wznowienie karty w kolejnych latach są takie same – trzeba co rok liczyć się z odpłatnością rzędu co najmniej kilkudziesięciu złotych (niektóre banki pobie­rają ją raz na rok, inne rozkładają na opłaty miesięczne). Pamię­taj, że opłaty za kartę nigdy nie wpłacasz w gotówce. Bank automatycznie dolicza ją do rachunku, czyli powiększa kwotę Twojego rozliczenia miesięcznego.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych — możesz być pe­wien, że zapłacisz ją niezależnie od wybranego banku. Właśnie pobierając tę prowizję bank „odbiera sobie” za to, że korzy­stałeś z jego pieniędzy na zasadach krótkiego kredytu. Powi­nieneś się liczyć z opłatą rzędu co najmniej 1 % od każdej transakcji bezgotówkowej.

Prowizja od wypłat z bankomatu — to kolejny obowiązko­wy element tabeli opłat i prowizji. Banki rozróżniają bankoma­ty własne od cudzych (a wśród tych ostatnich — krajowe od zagranicznych). Zdarzają się pozytywne wyjątki, ale zwykle będziesz musiał zapłacić co najmniej 3% prowizji. Pamiętaj więc: karty obciążeniowej nie wymyślono po to, by wypłacać gotówkę (do tego służą karty bankomatowe i debetowe).

 

Jak to działa?

Schemat jest następujący: w trakcie miesiąca kalendarzowego (niektóre banki pozwalają Ci na ustawienie innego miesiąca niż kalendarzowy) możesz używać karty bez ograniczeń (oczywiście w ramach przyznanego Ci przez bank limitu). Po 4—5 dniach od zakończenia miesiąca bank dokonuje zestawienia Twoich transakcji, prowizji i ewentualnie innych opłat, takich jak opłata roczna za używanie karty czy pakiet ubezpieczeniowy).

Potem mogą być realizowane dwa scenariusze: albo kwota wynikająca z podsumowania transakcji obciąża od razu Twoje konto osobiste, albo też bank daje Ci czas na spłacenie całe­go długu. Ten czas to zwykle najwyżej dwa tygodnie, choć Diners Club da Ci na to czas do „28 dnia miesiąca, w którym wystawiono wyciąg”.

Prześledźmy tę procedurę na przykładzie Pekao SA – banku, który jako jeden z pierwszych zaczął wydawać karty płatnicze i dziś ma w ofercie m.in. dwie podstawowe karty obciążeniowe: VISA Concerto oraz Eurokarta, czyli Euro­card/MasterCard.

W Pekao SA cykl rozliczeniowy jest zawsze stały i przypa­da na okres od 5 dnia jednego miesiąca do 4 dnia miesiąca następnego. Na zakończenie tego okresu bank sporządza ze­stawienie transakcji i najpóźniej po trzech następnych dniach, obciąża twoje Eurokonto.

Ta operacja powtarza się co miesiąc aż do nadejścia termi­nu ważności karty. Wówczas bank dokonuje wymiany karty na nową, a Ty możesz używać karty na dotychczasowych warunkach.