JAK INWESTOWAĆ W FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

JAK INWESTOWAĆ W FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

Fundusze rynku pieniężnego sprzedają akcje, których ceny, ogólnie rzecz biorąc, nie ulegają tak gwałtownym wahaniom, jak w przypadku akcji lub funduszy wzajemnych zajmujących się lokatami w obligacje. Cena jednego udziału wynosi zazwyczaj 1 dolar (ze względu na krótki termin wykupu aktywów) i jest ona utrzymywana przez spółkę inwestycyjną.

Aby ulokować oszczędności w funduszu rynku pieniężnego, należy skontaktować się z nim telefonicznie (większość numerów tych insty­tucji zaczyna się od 800, czyli rozmowa jest bezpłatna) bądź listownie i poprosić o przysłanie formularza podaniowego oraz prospektu. Prospekt musi być przysłany zgodnie z wymogami SEC i zawierać następujące informacje o funduszu:

♦  minimalną inwestycję potrzebną do otwarcia rachunku,

♦  sposób, w jaki inwestor może wycofać oszczędności z rachunku,

♦  cele lokaty oraz zastrzeżenia co do rodzaju podejmowanych inwesty­cji,

♦  dane zarządzającego funduszem, prowizje pobierane przez spółkę in­westycyjną oraz zarys wydatków operacyjnych i innych opłat,

♦  raport o stanie finansów funduszu.

Prospekt należy przeczytać przed wypełnieniem formularza. Następnie wypełniony blankiet wysyłamy wraz z czekiem na otwarcie rachunku. Od tej chwili co miesiąc otrzymujemy miesięczne sprawozda­nia, w których zawarta jest liczba udziałów, depozyty, podjęcia gotówki i dochody z dywidendy. Większość funduszy posiada minimalną stawkę (zwykle 100 dolarów) na dodatkowe inwestycje.

Inwestor może na żądanie wycofać pieniądze z funduszu. Odbywa się to w różny sposób, w zależności od ustaleń zawartych w prospekcie:

♦  poprzez wypisanie czeku;

♦  dokonując przelewu elektronicznego z funduszu na rachunek bankowy;

♦  poprzez wysłanie czeku przez fundusz do posiadacza rachunku na jego pisemne żądanie;

♦  poprzez przelew pieniężny do innych funduszy w obrębie tej samej spółki inwestycyjnej;

♦  inwestor może zażądać realizacji projektu systematycznego wycofy­wania (SWP) i fundusz będzie w ustalonych odstępach czasu przesyłał czeki inwestorowi, bankowi lub osobie trzeciej.