FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

Fundusze rynku pieniężnego w miarę upływu lat zyskały wiele na znaczeniu i obecnie stanowią bezpośrednią konkurencję dla rachunków oszczędnościowych.

Organizacją funduszy rynku pieniężnego zajmują się spółki inwesty­cyjne, które w swojej ofercie mają także inne fundusze wzajemne. Fundusze te stanowią alternatywę wobec indywidualnych lokat w akcje i obligacje. Spółki inwestycyjne składają pieniądze inwestorów do wspólnej kasy, a następnie rozprowadzają świadectwa udziałowe pomiędzy uczestnikami. Zebrane środki finansowe lokuje się w krótko­terminowych papierach wartościowych, takich jak weksle skarbowe, ak­cepty bankowe, weksle handlowe, certyfikaty depozytowe, eurodolary, porozumienia w sprawie odkupu i obligacje agencji rządowych. Istnieją trzy rodzaje funduszy rynku pieniężnego:

♦  Fundusze ogólnego zastosowania inwestują w liczne instrumenty rynku pieniężnego (weksle skarbowe, akcepty bankowe, weksle han­dlowe, certyfikaty depozytowe, porozumienia w sprawie odkupu i krótkoterminowe zagraniczne papiery wartościowe);

♦  Fundusze lokat państwowych inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe Ministerstwa Skarbu USA oraz zobowiązania agencji rządowych;

♦  Fundusze wolne od podatku lokują zebrane środki w krótkotermi­nowe wierzytelności komunalne, z których dochód nie podlega opo­datkowaniu na poziomie federalnym.

Na rynku działają setki funduszy rynku pieniężnego i dlatego przed dokonaniem wyboru należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

♦  Jeżeli fundusz pobiera prowizję od sprzedaży lub zakupu udziałów (tzw. fundusz typu „load”), należy zrezygnować z tego rodzaju lokaty. Większość, o ile nie wszystkie działające obecnie fundusze to fundusze typu „no load”, które nie nakładają opłat transakcyjnych, co oznacza, że nasze środki inwestowane są w całości, bez żadnych potrąceń.

♦ Aby wybrać najodpowiedniejszy rodzaj funduszu należy uprzednio zdefiniować własne preferencje. Jeśli chcemy ulokować oszczędności w funduszu wysokiej jakości, konieczna jest pewność, że inwestuje on wyłącznie w papiery wartościowe najwyższej klasy. Chcąc uzyskać dochody zwolnione z podatku na poziomie federalnym, warto zainwestować w fundusz kupujący krótkoterminowe obligacje komunalne.

♦  Stopa zwrotu. Dochód uzależniony jest od zysków funduszu oraz wszelkiego rodzaju składek i opłat transakcyjnych. Ogólnie rzecz

biorąc, im większe bezpieczeństwo funduszu, tym niższa stopa zwro­tu. Rządowe papiery wartościowe (weksle skarbowe) przynoszą mniejsze zyski niż weksle handlowe i porozumienia w sprawie od­kupu, jednakże dają pewność, bo rząd nie ogłosi niewypłacalności. Wybranie funduszu osiągającego większe zyski nie oznacza jeszcze możliwości uzyskania wyższej stopy zwrotu (z uwagi na koszty operacyjne, które mogą być większe niż w przypadku innych fun­duszy). Niestety, inwestorzy są tu w dość niekorzystnym położeniu, ponieważ trudno jest porównać dochody oferowane przez fundusze. Wpływają na to dwa czynniki: po pierwsze, jedne fundusze do obliczeń stopy zwrotu stosują podstawę kalkulacji kosztów, podczas gdy inne swoje szacunki opierają na wartości rynkowej (7-dniowe stopy zwrotu można znaleźć w czwartkowych wydaniach New York Times i Wall Street Journal)-, po drugie, także wielkość opłat i kosztów operacyjnych jest różna w poszczególnych funduszach.

Jak zatem widać, wybór funduszu na własną rękę może okazać się błędny. Aby uniknąć pomyłek, warto zaopatrzyć się w biuletyn in­formacyjny Donaghue Money Letter, w którym zawarte są stopy zwrotu z funduszy, obliczone w sposób, który umożliwia ich porównywanie.

♦  Należy także zwrócić uwagę na inne cechy funduszy: możliwość wys­tawiania czeku (warto sprawdzić, czy istnieje przywilej dowolnego wypisywania); czy istnieją ograniczenia w liczbie przeprowadzanych transakcji w obrębie funduszy tej samej spółki oraz wysokość mini­malnej kwoty wymaganej do założenia rachunku (zazwyczaj waha się ona w granicach 500-2000 dolarów).

Porównanie powyższych wfaściwości z pewnością pomoże dokonać

wyboru funduszu.

Zalety funduszy rynku pieniężnego

Charakteryzują się one wysoką płynnością, relatywnym bezpieczeńst­wem kapitału i konkurencyjnymi stopami zwrotu.

♦  Mogą służyć jako tymczasowe lokaty między kolejnymi transakcjami lub inwestycjami.

♦  Dają możliwość przeznaczenia uzyskanych odsetek na pokrycie regu­larnych świadczeń.

♦  Łatwość otwarcia rachunku i niewielka minimalna kwota inwestycji sprawiają, że ta forma lokaty dostępna jest dla drobnych inwestorów.