CZYM SĄ OBLIGACJE?

CZYM SĄ OBLIGACJE?

Zanim zajmiemy się charakterystycznymi cechami obligacji, musimy odpowiedzieć na pytanie, czym one są.

Obligacje przypominają w pewnym stopniu rachunki oszczędnoś­ciowe. Jeżeli inwestor składa własne środki na rachunku, to w rezulta­cie pożycza on bankowi pieniądze, zaś bank wypłaca wierzycielowi odsetki od włożonego kapitału. W ten sam sposób inwestor, który kupu­je obligacje, pożycza pieniądze emitentowi w zamian za przyszłe zyski. Kiedy obligacja podlega wykupowi, inwestor otrzymuje z powrotem kapitał, od którego naliczano odsetki, podobnie jak osoba wycofująca de­pozyt. Obligację określa się mianem IOU.

Główną różnicę między rachunkami oszczędnościowymi a obligacjami stanowi fakt, że obligację inwestor może sprzedać przed terminem wykupu. W przypadku rachunku oszczędnościowego nie ma takiej możliwości. Dlatego też, w odróżnieniu od depozytów bankowych, obligacje są zbywalnymi skryptami dłużnymi.