CZAS TRWANIA

CZAS TRWANIA

Czas trwania stanowi średni czas, w którym posiadacz danego waloru otrzyma wszystkie odsetki i wartość nominalną obligacji. Jest to punkt w czasie, kiedy stopa zwrotu pozostaje nie zmieniona bez względu na wahania rynkowych stóp procentowych. Przykładowo, czas trwania obligacji o wartości nominalnej 1000 dolarów, 6-procentowych odsetkach i 3-letnim terminie do wykupu przy aktualnej cenie 973,44 dolara i danym rynkowym poziomie stóp procentowych (7%) wyznaczamy posługując się następującym wyrażeniem (Mayo, 1991):
Czas trwania = 1+y/y – (1+y)+ n(c-y)/ c[(1+y)n-1]+y

gdzie c = oprocentowanie nominalne, y = stopa zwrotu w terminie do wykupu, n = liczba lat w terminie do wykupu

Podstawiając wartości z przykładu otrzymujemy:

Czas trwania =1+0,07/0,07 +(1+0,07+ 3(0,06 – 0,07) /0,06[(1=0,07)3-1]+0,07 =2,83 roku

Czas trwania wynosi 2,83 roku, co oznacza, że posiadacz obligacji otrzyma wartość nominalną wraz z odsetkami średnio po upływie tego czasu. Ceny różnych obligacji o tym samym czasie trwania reagują w podobny sposób na zmiany rynkowych stóp procentowych; walory o dłuższym czasie trwania wykazują przy tym większe waha­nia wartości.

Czas trwania stanowi narzędzie, za pomocą którego możemy zredukować ryzyko związane z poziomem stóp procentowych oraz dopa­sować obligacje do rozplanowanych w czasie potrzeb finansowych.