Co oferują banki?

Co oferują banki?

Przyjrzyjmy się teraz, co proponują wybrane banki. Właściwie oferty są całkiem podobne, ale jednak różnią się szczegółowymi warunkami, które w dodatku potrafią się często zmieniać (to się zdarza, jeśli np. bank zmienia partnera ubezpieczeniowego, który wystawia polisy do kart). Zatem prawda jest brutalna: jeśli chcesz wiedzieć, co dostajesz wraz z kartą, powinieneś za­pytać, czy towarzyszy jej jakieś ubezpieczenie, a następnie wczytać się w jego zasady.

Wielkopolski Bank Kredytowy: VISA Gold

Na pakiet NNW składają się: ubezpieczenia od śmierci, inwa­lidztwa całkowitego i częściowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na sumę 100 tys. zł. Ubezpieczenie to obowiązu­je 24 godziny na dobę w czasie podróży zagranicznej nie prze­kraczającej 60 dni, pod warunkiem opłacenia w całości biletu na podróż przy użyciu karty kredytowej WBK VISA Classic.

Ubezpieczenie Purchase Protection pokrywa szkody z tytu­łu kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towarów zakupionych kartą kredytową WBK. W przypadku kradzieży lub uszkodze­nia zakupionych kartą towarów masz zagwarantowaną wypłatę odszkodowania w wysokości równej cenie zakupu towaru lub kosztów jego naprawy. Ubezpieczeniu podlegają towary o minimalnej cenie jednostkowej 180 zł w okresie 30 dni od daty jego zakupu. Limit odpowiedzialności ubezpieczycie­la wynosi 2 tys. zł na 1 zdarzenie i 6 tys. zł w okresie waż­ności karty.

Millennium: zielona karta American Express

Jako jej użytkownik dostajesz cały pakiet ubezpieczeń, w tym od nieszczęśliwych wypadków i niewygód podróży (spóźnienie lub odwołanie samolotu, zgubiony bagaż etc.). Pakiet ochrony zawiera także ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, jeśli podróż trwa krócej niż 60 dni (do 2,5 tys. dolarów) oraz ubezpieczenie zakupionych towarów (jeśli zepsują się lub zosta­ną skradzione w ciągu 90 dni od daty zakupu). Ponadto rodzi­ce dostają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez dzieci (do 1 tys. dolarów).

Bank Śląski: karta VISA Classic

Dostaniesz tu ubezpieczenie od wypadków w czasie podróży (ubezpieczenie obejmuje również członków najbliższej rodziny, o ile za ich bilety również zapłacono kartą), ubezpieczenie od niewygód w podróżach lotniczych (opóźnienie, odwołanie lo­tu, spóźnienie na samolot przesiadkowy, opóźnienie w dostar­czeniu bagażu lub jego zagubienie), ubezpieczenie kosztów le­czenia za granicą, ubezpieczenie zakupów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rodziców.

Diners Club

Zapewnia ubezpieczenie w podróży zagranicznej (razem ze współmałżonkiem i dziećmi), jeśli co najmniej 80% warto­ści biletów zostało opłaconych Twoją kartą. Ten pakiet ubezpieczeniowy, nie wchodząc w szczegóły, jest uważany za wzorcowy!

BPH: VISA Gold

Jako użytkownik tej złotej karty możesz liczyć na ubezpiecze­nie zagranicznych kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków (do 30 tys. dolarów), ubezpie­czenie kosztów ochrony assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (do 100 tys. zł), ubezpieczenie zaginięcia, utraty lub kradzieży bagażu, ubezpieczenie skutków opóźnienia lotu.