Citibank: VISA Gold

Citibank: VISA Gold

W ramach pakietu bezpieczeństwa otrzymujesz:

  • zwolnienie z odpowiedzialności od chwili zgłoszenia utraty karty do CitiPhone (od tego momentu Citi przej­muje odpowiedzialność za transakcje dokonane bez Twojej wiedzy),
  • ubezpieczenie „Bezpieczne Zakupy” (jeśli kupiony arty­kuł został nieumyślnie zniszczony lub skradziony w ciągu 30 dni od daty zakupu, otrzymasz zwrot kosztów zaku­pu lub przedmiot zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy),
  • ubezpieczenie „Sign&Fly” (chroni Ciebie i Twoją rodzi­nę w podróży publicznymi środkami transportu, jeśli ku­piłeś bilety przy użyciu karty). Ponadto w Citibanku masz jeszcze opcjonalne ubezpiecze­nie o nazwie CreditShield, które pokryje spłatę salda zadłuże­nia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub śmier­ci posiadacza karty. Miesięczna składka wynosi 0,36% salda zadłużenia.