CECHY OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

CECHY OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Wszystkie obligacje są skryptami dłużnymi, z czego wynikają określone ich cechy. Obligacja wyemitowana przez przedsiębiorstwo jest zaciągnię­tym przez nie długiem w zamian za określone oprocentowanie i zwrot wartości nominalnej w sprecyzowanym terminie wykupu. Stopa procen­towa (kupony) jest na ogół ustalona dla całego czasu trwania obligacji (wyjątek stanowią obligacje ze zmiennym oprocentowaniem), a wartość nominalna (parytetowa) najczęściej wynosi 1000 dolarów. Termin wykupu jest datą spłaty obligacji. A zatem obligacja przedsiębiorstwa z oprocentowaniem wynoszącym 7% i terminem wykupu wyznaczonym na 1 lipca 1999 przyniesie odsetki o wartości 70 dolarów w każdym roku aż do 1 lipca 1999, kiedy to przedsiębiorstwo wypłaci posiadaczowi obligacji jej wartość nominalną.

Jeżeli w dniu emisji obligacja ma 20 lat do terminu wykupu, mówi się, że jej oryginalny okres ważności wynosi 20 lat. Po roku ta sama obligacja będzie miała bieżący okres ważności 19 lat.