BPH: VISA Gold

BPH: VISA Gold

Bank oferuje Ci pakiet ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpiecze­niowego Compensa. Jego składnikami są:

  • ubezpieczenie zagranicznych kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków — do kwoty 30 tys. USD,
  • ubezpieczenie kosztów ochrony assistance,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 100 tys. zł,
  • ubezpieczenie zaginięcia, utraty lub kradzieży bagażu,
  • ubezpieczenie skutków opóźnienia lotu.