BONY I OBLIGACJE MINISTERSTWA SKARBU USA

BONY I OBLIGACJE MINISTERSTWA SKARBU USA

Bony i obligacje skarbowe są walorami kuponowymi i różnią się od we­ksli skarbowych. Generują one płatności odsetek co sześć miesięcy, pod­czas gdy weksle są sprzedawane z dyskontem i nie przynoszą okre­sowych wpływów odsetkowych. Zamiast tego oprocentowanie od weksli skarbowych jest wypłacane w terminie wykupu, i stanowi różnicę pomiędzy otrzymaną wartością nominalną a ceną nabycia.

Bony Ministerstwa Skarbu USA

Bony skarbowe mają pierwotny okres ważności od 2 do 10 lat. Nowe bony skarbowe są sprzedawane na przetargach i mają następujące okresy ważności:

2  lata – emitowane w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca

3  lata – emitowane 15 lutego, maja, sierpnia i listopada

5 lat – emitowane w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca

7 lat – emitowane co trzy miesiące w styczniu, kwietniu, lipcu i grudniu

10 lat – emitowane 15 lutego, maja, sierpnia i listopada.

Administracja Clintona zaproponowała wyeliminowanie bonów sied­mioletnich i zwiększenie sprzedaży walorów trzyletnich i o krótszym okresie ważności. Bony pięcioletnie i dziesięcioletnie można nabyć w od­cinkach po 1 tys. dolarów, a następnie w wielokrotnościach 1 tys. dolarów. Bony 2- i 3-letnie są emitowane z nominałem 5 tys. dolarów i sprzedawane w odcinkach, które są wielokrotnością tej sumy.

Bony skarbowe nie podlegają wcześniejszemu wykupowi, a wypłaty odsetek dokonuje się co pół roku (zaczynając po 6 miesiącach od daty emisji).

Obligacje Ministerstwa Skarbu USA

Obligacje skarbowe mają okresy ważności powyżej 10 lat. Obecnie obligacje 30-letnie są wystawiane na sprzedaż co trzy miesiące, 15 lutego, maja, sierpnia i listopada. Harmonogram ten może jednak ulec zmianom, jeżeli zrealizowana zostanie propozycja administracji Clintona. Plan Clintona zakłada zmniejszenie sprzedaży 30-letnich obligacji, a zwiększenie emisji krótkoterminowych walorów skarbowych. Obecnie 30-letnie obligacje są dostępne w minimalnym nominale 1 tys. dolarów, a następnie w wielokrotnościach 1 tys. dolarów.

Wiele istniejących na rynku serii obligacji podlega wcześniejszej spłacie, na ogół w przeciągu 5 lat do upływu terminu wykupu. Jednak od 1985 roku Ministerstwo Skarbu nie wyemitowało żadnej serii obli­gacji podlegających wcześniejszemu wykupowi.

Analizując tabele finansowe w prasie, można odróżnić obligacje podle­gające przedterminowemu wykupowi, ponieważ w kolumnie z termina­mi wykupu figurują dwie daty, co pokazuje poniższy przykład:

Stopa            Termin     Cena oferowana           Cena           Zmiana     Stopa zwrotu wg

procentowa   wykupu   przez kupującego   sprzedającego                  ceny sprzedającego

7                 Maj 93-98          100,29                    101,05           …                   3,65

Obligacja ta, oprocentowana na 7%, ma termin wykupu w maju 1998, ale może zostać spłacona wcześniej, już od 1993 roku. Stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 3,65 i jest wyznaczona w odniesieniu do wcześniejszego terminu spłaty, a nie względem daty upływu okresu ważności. Dlatego właśnie stopa zwrotu w terminie do wykupu (wzglę­dem ceny sprzedającego) jest tak dużo niższa od oprocentowania obli­gacji, a obligacja jest sprzedawana w cenie premiowej.

Na rynku istnieje wiele obligacji Ministerstwa Skarbu, które różnią się od reszty walorów rządowych. Noszą one nazwę „obligacji kwiatów” i mają następujące kupony i terminy wykupu:

   Kupon                                         Termin wykupu
4 1/8                                          15 maja 1989-1994

3                                               15 lutego 1995

3 1/2                                           15 listopada 1998

„Obligacje kwiaty” były sprzedawane przez Ministerstwo Skarbu w latach pięćdziesiątych i we wczesnych latach sześćdziesiątych. Obecnie nie są emitowane. Obligacje te mogą być wykorzystane do regulowania federalnych podatków spadkowych. Na przykład jeżeli osoba, która niedawno zmarła, posiadała takie obligacje o wartości nominalnej (parytetowej) 150 tys. dolarów, a podatki federalne od jej majątku wynoszą 150 tys. dolarów, to obligacje te zostaną zaakceptowane przez Internal Revenue Service w wartości parytetowej (nawet jeżeli będą warte mniej według wyceny rynkowej). Ponieważ obligacje te mają niskie oprocen­towanie, najczęściej sprzedaje się je z dyskontem. Na przykład obligacja z 3-procentowym kuponem, wyemitowana 15 lutego 1995, roku miała cenę sprzedającego wynoszącą 99,10 dolarów lub 993,125 dolarów za sztukę 6 stycznia 1993 roku. A zatem gdyby zostały one wykorzystane do uregulowania zobowiązania podatkowego o wartości 150 tys. dolarów z powyższego przykładu, Internal Revenue Service za­akceptowałby 150 sztuk tych obligacji, pomimo że ich wartość rynkowa wyniosłaby tylko 148 968,75 dolarów. Niemniej jednak, jeżeli „obligacje kwiaty” zostaną sprzedane z premią po śmierci ich posiadacza, na do­chody zostanie nałożony podatek od zysków kapitałowych.

Ministerstwo Skarbu nakłada różnego rodzaju ograniczenia na wyko­rzystanie tych obligacji do uregulowania zobowiązań podatkowych względem władz federalnych. Jeżeli planuje się wykorzystanie tego rodzaju obligacji do celów podatkowych, należy się wcześniej skonsul­tować z doradcą podatkowym.

Na początku lat osiemdziesiątych kilka przedsiębiorstw maklerskich oferowało skarbowe papiery wartościowe w postaci pakietów walorów zerokuponowych, takich jak „Certificates of Accrual on Treasury Securities” (CATS) proponowane przez Salomon Brothers, „Treasury Investment Growth Receipts” (TIGRs) oferowane przez Merrill Lynch. W roku 1984 Ministerstwo Skarbu ogłosiło swój własny program tworzenia pakietów walorów zerokuponowych znanych jako STRIPS,
„Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities”.