BIEŻĄCA STOPA ZWROTU

BIEŻĄCA STOPA ZWROTU

Innym użytecznym wskaźnikiem jest bieżąca stopa zwrotu, która stanowi iloraz oprocentowania nominalnego i ceny zakupu papieru wartościowego. Przykładowo, jeżeli kupiliśmy obligację za cenę nomi­nalną i wypłacane są nam 5-procentowe odsetki (czyli 50 dolarów), to bieżąca stopa zwrotu także wynosi 5% (a zatem tyle samo co oprocentowanie nominalne). Jednakże na rynku wtórnym papiery wartościowe sprzedaje się zazwyczaj powyżej lub poniżej ich wartości nominalnej. Dla 5-procentowej obligacji kupionej za 1100 dolarów bieżąca stopa zwrotu wynosi 4,54% (50/1100). Obligacje, których wartość rynkowa ustępuje wartości nominalnej, przynoszą wyższy zysk niż jest to zazna­czone na kuponie. Dla inwestorów zainteresowanych wysokimi zyskami bieżąca stopa zwrotu stanowi bardzo użyteczny wskaźnik.