AKCEPTY BANKOWE

AKCEPTY BANKOWE

Akcepty bankowe są najmniej znanymi instrumentami rynku pieniężnego, niemniej jednak stanowią one dobrą inwestycję także dla indywidualnych inwestorów.

Czym są akcepty bankowe?

Akcepty bankowe to zbywalne weksle terminowe, emitowane zwykle na potrzeby obsługi transakcji eksportowo-importowych. Na przykład, sprzedawca (eksporter) wysyła towar do nabywcy (importera) w innym kraju, przy czym chciałby on otrzymać należność w chwili wysłania dóbr. Z drugiej jednak strony, nabywca wolałby dokonać płatności za trzy miesiące, czyli po otrzymaniu przesyłki. Aby dać sprzedawcy gwarancję zapłaty, nabywca zwraca się do banku o wydanie akceptu bankowego, który stanowi obietnicę wypłaty określonej sumy pieniędzy w krótkim terminie – zazwyczaj od 30 do 180 dni, zaś bank zobowiązuje się do dokonania przelewu na konto eksportera.

Bank ma dwie drogi wyboru postępowania z wekslem: może go albo trzymać do terminu wykupu, albo sprzedać inwestorom (bądź dealerom). Inwestorzy kupują akcepty po obniżonej cenie, a w ter­minie wykupu bank dokonuje spłaty według wartości nominalnej (różnica między otrzymaną kwotą a sumą wydaną na zakup waloru stanowi zysk inwestora). Stawki opłat pobieranych przez banki są raczej niskie i rekompensują jedynie poniesione koszty.

Na rynku akceptów bankowych dominują zagraniczne banki cen­tralne, Banki Rezerwy Federalnej i inne instytucje finansowe. Ze wzglę­du na duże nominały akceptów, drobni inwestorzy nie należą do grupy aktywnych uczestników tego rynku.

Jak inwestować w akcepty bankowe?

Inwestor indywidualny powinien na początku udać się do własnego banku. Jeśli bank nie oferuje akceptów, warto odwiedzić kilka innych instytucji, zwłaszcza dużych banków handlowych i dealerów zajmujących się obrotem interesującymi nas walorami. Kwoty wyma­gane do inwestycji mogą być różne, ale najczęściej wahają się w przedziale od 25 tys. do 1 min dolarów. Bankowcy często grupują akcepty w pakiety o wyższych nominałach.

Podobnie jak w przypadku weksli handlowych, większość drobnych inwestorów, poprzez udział w funduszach rynku pieniężnego, jest w pewnym sensie posiadaczami weksli handlowych.

 

Zalety akceptów bankowych

♦   Akcepty bankowe są inwestycjami wysokiej jakości o niskim poziomie ryzyka (z uwagi na gwarancje bankowe).

♦   Stopy zwrotu z akceptów są generalnie wyższe niż w przypadku wek­sli skarbowych o podobnym terminie wykupu.

♦   Nie chcąc trzymać akceptu bankowego do terminu wykupu, można sprzedać go na rynku pozagiełdowym. (Niekiedy trudno jest zamienić na gotówkę jeden lub dwa akcepty o niskich nominałach).

Wady akceptów bankowych

♦   Konieczność znalezienia banków lub dealerów oferujących akcepty bankowe; instytucje te nie ogłaszają, że posiadają walory dostępne dla inwestorów.

♦   Wymagana wysokość lokat w akcepty bankowe może okazać się zbyt wysoka (25 tys.- 1 min dolarów) dla indywidualnych inwestorów.

♦   W przypadku gdy krótkoterminowe stopy procentowe spadają, akcep­ty bankowe jako lokaty krótkoterminowe nie pozwalają na utrzy­manie pierwotnej, wyższej stopy zwrotu przez dłuższy czas.

Uwagi

Warto sprawdzić, czy stopy zwrotu z akceptów bankowych, które intere­sują inwestora, stanowią konkurencję dla aktualnego rynkowego opro­centowania tych walorów (można to sprawdzić w Wall Street Journal, Barron’s).

Podsumowanie

Dla inwestorów preferujących bezpieczne (o niskim ryzyku nie­wypłacalności) krótkoterminowe lokaty akcepty bankowe stanowią bardzo korzystną propozycję. Najbardziej opłaca się inwestować w akcepty wówczas, gdy różnica między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi jest niewielka (innymi słowy, po to, by osiągnąć wyższą stopę zwrotu, nie trzeba zamrażać funduszy na długi okres).